Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thứ Tư 8:13 22/07/2020

ĐBP - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là cơ sở để bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng, là yếu tố quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm tuần tra biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Hiện nay, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 18 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở) với số lượng đảng viên chiếm trên 70% tổng quân số toàn lực lượng BĐBP tỉnh.

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là các tổ chức đảng ở các đồn biên phòng. Các cấp ủy, TCCSĐ luôn được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt, tính chiến đấu trong sinh hoạt, chất lượng nghị quyết và thực hiện nghị quyết của các TCCSĐ được nâng lên. Dân chủ trong các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng được mở rộng và đi vào thực chất hơn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, các cấp ủy, TCCSĐ đã thể hiện được sự vững vàng về chính trị, đề ra được các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 10 chi bộ cơ sở được nâng cấp thành đảng bộ cơ sở; bình quân có trên 88% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, không có TCCSĐ yếu kém, có 30 lượt tổ chức đảng được các cấp khen thưởng.

Trên cơ sở Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và Nghị quyết số 820-NQ/ĐU, ngày 5/7/2019 của Đảng ủy BĐBP về “Xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, giải quyết tốt số lượng, gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ. Hiện nay đội ngũ cán bộ của đơn vị đã đủ về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, luôn khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, trong 5 năm qua, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 76%.

Công tác phát triển đảng luôn được coi trọng về chất lượng, nắm vững tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nhất là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 19/4/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 81 đảng viên mới, công nhận 88 đảng viên chính thức (trong đó có 34 đồng chí là chiến sĩ để tạo nguồn cho địa phương khi xuất ngũ).

Với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Liên tục các năm từ năm 2015 - 2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản như:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, nhất là Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của các TCCSĐ và các nghị quyết, chương trình hành động của các cấp bộ đảng về công tác xây dựng Đảng.

Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy các cấp gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị, ưu tiên cho hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là cấp ủy viên cơ sở về nguyên tắc, chế độ, phương pháp, tác phong công tác, năng lực xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế, quy định. Từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ dân tộc và cán bộ địa phương, nâng tỷ lệ cán bộ dân tộc từ 30,32% năm 2020 lên 33% vào năm 2025.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kết luận, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phấn đấu trong nhiệm kỳ cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát được 100% tổ chức đảng, 100% đảng viên của đảng bộ, chi bộ.

Thường xuyên nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.