Trả lời kiến nghị cử tri

Thứ Hai 9:30 08/01/2018
Cử tri xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa); xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Tại Khoản 2, Ðiều 3, Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh chưa có chức danh chi hội trưởng chi hội người cao tuổi. Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét trình HÐND tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp cho chi hội trưởng người cao tuổi như các chức danh trưởng các đoàn thể khác.

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NÐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và tình hình thực tế ở địa phương. Trên cơ sở Nghị quyết số 368/2015/NQ-HÐND ngày 8/7/2015 của HÐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; trong đó, quy định ở thôn, bản, tổ dân phố gồm: Trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các chi hội trưởng các đoàn thể: Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng hội cựu chiến binh được hưởng phụ cấp.

Trưởng ban công tác MTTQ và các chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố có tính chất là hệ thống kéo dài của MTTQ và các đoàn thể ở cấp tỉnh, huyện, xã. Chi hội trưởng hội người cao tuổi cũng có vai trò quan trọng ở thôn, bản, tổ dân phố để thực hiện chức năng bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động của người cao tuổi... Tuy nhiên, do ngân sách Trung ương cấp rất eo hẹp (2/3 mức lương cơ sở), ngân sách địa phương không thể cân đối được. Do vậy, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi ở thôn, bản, tổ dân phố chưa được hưởng phụ cấp như trưởng ban công tác MTTQ và các chi hội trưởng các đoàn thể. Thời gian tới, khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản của Chính phủ; tỉnh sẽ quy định áp dụng mức khoán chi phụ cấp cho các chức danh theo quy định.

(Còn nữa)