Chính trịXây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), phòng chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ:

Nhận diện “bệnh công thần”

Thứ Sáu, 11/01/2019 10:32

Có những người tự coi mình là “công thần”, “đại thần” và rồi tự cho bản thân, người nhà hưởng những đặc quyền, đặc lợi.

Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, 04/01/2019 13:39
Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra…

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Giải pháp khắc phục biểu hiện tư duy nhiệm kỳ

Thứ Ba, 11/12/2018 09:14

Trong bộ hồ sơ hướng dẫn tổng kết công tác năm 2018 của cán bộ, đảng viên theo quy định mới thì biểu hiện thứ 28 là: Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích là một trong 29 biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, cần được nhận diện và khắc phục.

Mường Ảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

Thứ Hai, 10/12/2018 09:33
Mường Ảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng hệ thống chính trị ổn định; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân có bước phát triển tích cực...

Hiệu quả từ một nghị quyết

Thứ Hai, 03/12/2018 09:33
Hiệu quả từ một nghị quyết

ĐBP - Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Ðảng, là “cầu nối” để duy trì mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ không những phát triển cả về số lượng, chất lượng, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên.

Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Tư, 12/09/2018 08:40
Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

ĐBP - Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thể hiện quyết tâm lớn của Ðảng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở Kế hoạch số 29 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, phổ biến rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhận thức đúng đắn mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết, các cấp, các ngành đều xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và quyết tâm, nỗ lực để thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ở Mường Ảng

Thứ Hai, 27/08/2018 09:03

ĐBP - Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/HU, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tinh giản biên chế ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ Tư, 15/08/2018 08:18
Tinh giản biên chế ở Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến thời điểm hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tinh giản được 10/12 biên chế do Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Sở đề ra. Cùng với nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế, Sở còn tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ðảng bộ xã Lao Xả Phình

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

Thứ Hai, 13/08/2018 08:45
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ và nhân dân xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa) luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Sáu, 20/07/2018 09:06
Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa đưa nghị quyết vào cuộc sống

ĐBP - Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có 60 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Bám sát chỉ tiêu nghị quyết Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực y tế, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn của ngành Y tế, Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện theo kế hoạch từng năm và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường vai trò lãnh đạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Ðảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Sáu, 13/07/2018 14:23

ĐBP - Ngày 13/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top