Chính trịXây dựng Đảng

Huyện ủy Điện Biên Đông

Triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/TW

15:03 - Thứ Tư, 07/08/2019 Lượt xem: 12957 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/8, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

 

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc... Đại biểu dự hội nghị cũng được tiếp thu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện trên phương châm kế thừa, ổn định; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu... 

Đồng chí Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các phòng, ban, đơn vị, các xã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết, Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên; bám sát nội dung chính để liên hệ vào thực tiễn của địa phương.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu 2 đồng chí: Bùi Văn Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Cà Văn Nội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận