Chính trịXây dựng Đảng

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bà Ngô Thị Ngân, Bí thư Chi bộ đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên: Ðánh giá sát, đúng thực tế công tác giáo dục và đào tạo

08:57 - Thứ Tư, 28/10/2020 Lượt xem: 1188 In bài viết

ĐBP - Vừa qua, các dự thảo văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã được phổ biến rộng rãi lấy ý kiến trong nhân dân. Nguyên là giáo viên, tôi quan tâm hơn cả đến vấn đề giáo dục và đào tạo, vì vậy đã đọc khá kỹ các nội dung liên quan. Tôi thấy, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục và đào tạo rất đầy đủ, sát thực tế: Nhiệm kỳ qua, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô; chú trọng giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất, hiệu quả hơn...

Ðặc biệt, những khó khăn, hạn chế trong giáo dục và đào tạo cũng đánh giá khách quan. Cụ thể là: Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo chưa cao. Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa bảo đảm tính đồng bộ và liên thông giữa các trình độ, các phương thức giáo dục và đào tạo. Ðào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn còn bất cập về chất lượng, số lượng, cơ cấu và chính sách đãi ngộ. Nguy cơ tái mù chữ có xu hướng tăng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh việc đánh giá sát, đúng với thực tế kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, tôi thấy mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong giai đoạn mới rất được quan tâm. Trong đó, việc xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ vẫn được xem là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Tôi rất đồng tình về việc này. Tôi mong rằng, cùng với những đánh giá sát, đúng, khách quan về kết quả, những tồn tại, khó khăn nhiệm kỳ qua; nhiệm kỳ tới các mục tiêu nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo sẽ được thực hiện thành công hơn nữa. Ðặc biệt, sát với tình hình hiện tại nhất hiện nay là việc triển khai dạy và học sách giáo khoa mới lớp 1 đang có những ý kiến khác nhau về nhiều vấn đề (nội dung kiến thức, dung lượng kiến thức, điều kiện đảm bảo thực hiện dạy theo sách mới, đặc thù vùng miền...). Tôi mong Ðảng và Nhà nước có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời để việc nâng cao chất lượng giáo dục hiệu quả hơn.

Thảo Vi (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top