Chính trịXây dựng Đảng

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế

08:44 - Thứ Hai, 09/11/2020 Lượt xem: 925 In bài viết

ĐBP - Thực hiện góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai tới cán bộ, hội viên của từng địa phương, cơ sở. Chi bộ Hội LHPN tỉnh cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào Dự thảo văn kiện một số ý kiến đề xuất việc nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học - công nghệ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện, đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Hội LHPN tỉnh nhận thức sâu sắc: Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân. Do vậy, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên Hội LHPN. Với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ bản ý kiến thống nhất với Dự thảo văn kiện. Các báo cáo thể hiện được quá trình phát triển đất nước, tầm vóc, vị thế của dân tộc; chỉ ra đúng nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nêu rõ và đúng các quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước trong tương lai. Thể hiện rõ nhất trong kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhất trí cao về mục tiêu phát triển, tầm nhìn và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, về 5 quan điểm chỉ đạo, có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “bảo vệ môi trường” vào câu “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm” thành “phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm”. Bởi lẽ, môi trường ô nhiễm đang là những vấn đề nhức nhối, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và của toàn xã hội. Thêm nữa, cần xem xét, làm rõ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Như việc đánh giá, xem xét lại có phải Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục và đào tạo hay không vì nước ta đang chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ. Về y tế cũng cần có những chính sách tương tự như giáo dục, Nhà nước chịu trách nhiệm về các dịch vụ cơ bản cho đa số người dân, bù đắp chi phí nhưng phi lợi nhuận. Còn tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực cao cấp. Nhất là qua đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã chứng tỏ cần huy động sự đầu tư của tư nhân vào các lĩnh vực cao cấp của ngành y tế, như: Máy thở, rô bốt… Ðồng thời, có cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ; đánh giá rõ thực trạng hiện nay ở vùng nông thôn và khu vực miền núi còn thiếu nhiều cán bộ khoa học và công nghệ để có giải pháp khắc phục, góp phần phát triển vùng khó khăn của đất nước.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top