Chính trịXây dựng Đảng

Tuần Giáo chú trọng xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị vững mạnh

09:19 - Thứ Hai, 08/03/2021 Lượt xem: 2149 In bài viết

ĐBP - Một trong những mục tiêu quan trọng của nghị quyết Ðảng bộ huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thực hiện mục tiêu này, Ðảng bộ huyện đã và đang đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể ngay từ năm đầu nhiệm kỳ; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Bí thư Chi bộ bản Nà Tòng (xã Nà Tòng) vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Ðảng bộ huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm thiểu đầu mối theo nguyên tắc mỗi việc chỉ giao cho một tổ chức đảm nhận và một tổ chức có thể đảm nhận nhiều việc... Phấn đấu hàng năm có từ 18 - 20% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ông Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Ðảng bộ huyện đã tăng cường công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ðảng bộ; gắn việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Ðảng với xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động của tổ chức Ðảng, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức và cá nhân. Ðồng thời, ban hành các chương trình, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Ðảng; chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy Ðảng các cấp.

Cùng với đó, huyện tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi tiêu chí tiêu chuẩn cán bộ các cấp phù hợp với các quy định mới của Ðảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ các quy định của Ðảng, Nhà nước; tuyển chọn cán bộ đã có nhiều đổi mới, nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng đầu vào; quản lý, nhận xét đánh giá cán bộ dần đi vào nề nếp, đảm bảo sâu sát và thực chất hơn. Việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ được thực hiện đúng quy định, quy trình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát với quy hoạch và nhu cầu sử dụng của từng cấp, từng ngành. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể mang lại hiệu quả cao; góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng. Tính đến hết năm 2020, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo đã kết nạp được 166 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ huyện lên 4.344 đồng chí; Nghị quyết đại hội cũng nêu rõ hàng năm phấn đấu kết nạp mới 150 đảng viên trở lên.

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Ðẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoạt động của các cơ quan tư pháp, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật Ðảng và pháp luật Nhà nước. Ðồng thời, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý Nhà nước; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát của HÐND và đại biểu HÐND các cấp trong giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhất là thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng Ðảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Xác định việc luân chuyển cán bộ về cơ sở là góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đội ngũ cán bộ có năng lực, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, trong năm 2020 huyện Tuần Giáo đã thực hiện luân chuyển, điều động 5 cán bộ về các xã khó khăn; từ đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tháng 7/2020, khi đang là chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo, ông Trần Hiến Giang được luân chuyển về làm Phó Bí thư Thường trực xã Chiềng Sinh. Ngay sau khi được điều động về xã, ông đã sớm tiếp cận với công việc, hòa nhập với cuộc sống của nhân dân nên được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng. Ông Trần Hiến Giang chia sẻ: Ngay khi về cơ sở, tôi đã cùng với Ðảng bộ xã Chiềng Sinh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, phát huy trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn. Ðặc biệt, từ kinh nghiệm thực tiễn khi công tác ở Ban Tổ chức ông Giang đã đề xuất nhiều sáng kiến, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS (từ tháng 7/2020 đến nay, xã Chiềng Sinh đã kết nạp mới 5 đảng viên). Cùng với đó, ông Trần Hiến Giang đã cùng với Ðảng bộ xã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng... Ðặc biệt, một số chỉ tiêu cơ bản đã vượt kế hoạch, 100% các bản có đường bê tông; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 38,1% (năm 2020) xuống còn 30,7% (năm 2021); xã cán đích 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đó đã tạo được sự thống nhất Ðảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển của huyện cửa ngõ Tuần Giáo.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác