Chính trịXây dựng Đảng

Giải đáp các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Những đề án, chương trình trọng điểm Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV

08:31 - Thứ Sáu, 26/03/2021 Lượt xem: 1703 In bài viết

- Ðại hội XIV Ðảng bộ tỉnh đã đề ra 12 đề án, chương trình trọng điểm, gồm:

(1)- Ðề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

(2)- Ðề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2021 - 2025.

(3)- Quy hoạch tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(4)- Ðề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

(5)- Ðề án phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(6)- Ðề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

(7)- Ðề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Ðiện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

(8)- Ðề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(9)- Ðề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2020 - 2025.

(10)- Nghị quyết bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025.

(11)- Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Ðảng bộ tỉnh.

(12)- Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác