Chính trịXây dựng Đảng

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

08:17 - Thứ Tư, 18/08/2021 Lượt xem: 2654 In bài viết

ĐBP - Thực tiễn đã chứng minh thắng lợi của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại đánh dấu quá trình trưởng thành vượt bậc của Đảng. Vì thế, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh luôn là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, qua các thời kỳ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã vận dụng, nắm bắt thời cơ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Lãnh đạo Huyện ủy Mường Ảng cùng các phòng, ban, cơ quan liên quan thị sát diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng; nắm nguyện vọng của người dân bản Pha Hún, xã Xuân Lao.

Phát huy bài học xây dựng Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và làm trong sạch Đảng; Đảng bộ tỉnh chú trọng thực hiện nhiều chủ trương giải pháp về công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó trong những năm qua công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới; dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên; vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được khẳng định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó, đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy định và Điều lệ Đảng; giữ vững đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động; thông tin đầy đủ, kịp thời giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vấn đề, nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa với những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là tính nêu gương của người đứng đầu; chủ động xử lý đúng, trúng, đồng bộ và hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực lãnh đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cấp ủy, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, củng cố giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn kiện toàn, củng cố tổ chức đảng với việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; giải thể các chi bộ đảng không còn phù hợp. Tập trung xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là “hạt nhân chính trị”, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp. Từ năm 2016 đến nay đã kết nạp 10.991 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 42.000 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức đảng (khiển trách 8); cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 799 đảng viên (trong đó 209 cấp ủy viên các cấp) bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Điều đó là minh chứng rõ ràng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành nghị quyết, chỉ thị ở một số lĩnh vực, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp củng cố tổ chức ở những nơi yếu kém; khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát hiện những vấn đề còn hạn chế, bất cập để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đưa Điện Biên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác