Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ðấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc chống phá Ðảng, Nhà nước trên không gian mạng

09:32 - Thứ Năm, 21/01/2021 Lượt xem: 1979 In bài viết

ĐBP - Những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Ðảng, Nhà nước, cách mạng nước ta đã và đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, mức độ ngày càng cao, biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực và hậu quả khó lường, làm tổn hại to lớn đến tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Ðẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân bảo vệ Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Phạm Trung

Dưới tác động của nhiều lợi ích, nhiều xu thế phức tạp của quá trình toàn cầu hóa, của sự phát triển khoa học, công nghệ..., các thế lực thù địch đang thực hiện những âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới chống phá Ðảng và nhân dân ta trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận với sự đan xen nhiều lĩnh vực.

Trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước tích cực triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương chính sách của Ðảng, pháp luật của nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Chúng tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận nhân dân. Chúng sử dụng chiêu bài xuyên tạc, kích động khiến một bộ phận không nhỏ quần chúng tin và nghe theo những luận điệu chống phá, sa sút lòng tin với Ðảng và chính quyền các cấp.

Trong năm 2020, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống phá Ðảng, Nhà nước trên không gian mạng. Làm tốt từ công tác quán triệt, triển khai, Công an tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ðảng ủy Công an Trung ương; đồng thời ban hành nhiều kế hoạch và điện chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai lực lượng, biện pháp nắm tình hình trên internet, mạng xã hội. Trọng tâm là các hành vi đưa thông tin sai sự thật; các thông tin xấu, độc hại, xuyên tạc, bịa đặt chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và các vụ việc phức tạp trên không gian mạng.

Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng gắn với công tác chuyên môn của các đơn vị nghiệp vụ đã giao các đơn vị chức năng tăng cường quản lý nhà nước về an ninh mạng, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác công an trong đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để hoạt động phá hoại tư tưởng. Ðồng thời, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát, xử lý các hoạt động lợi dụng báo chí và không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm. Kiện toàn ban quản trị trang Fanpage của Công an Ðiện Biên theo hướng chuyên trách, chuyên sâu, kịp thời để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của trang.

Trong công tác tuyên truyền kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các vấn đề nóng, phức tạp được dư luận quan tâm; phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động cung cấp thông tin chính thống để các cơ quan báo chí đưa tin định hướng dư luận. Một mặt huy động đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý, lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức tích cực tham gia viết tin bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền chống Ðảng, Nhà nước. Mặt khác quan tâm tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với cán bộ công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Càng gần đến ngày diễn ra Ðại hội, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiệm vụ cấp thiết đặt ra với chúng ta ngay lúc này là bảo vệ thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðể góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống phá Ðảng, Nhà nước trên không gian mạng trong thời gian tới, cần chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kĩ năng và phương pháp đúng đắn, khoa học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, sử dụng phần mềm để chủ động công tác thông tin, định hướng dư luận và xử lý vi phạm kịp thời. Quan tâm phát triển hệ thống trang, nhóm trên mạng xã hội, nâng cao chất lượng tin bài và phát triển đội ngũ cộng tác viên có chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Kết hợp tăng cường nghiên cứu các quy định của pháp luật với việc tập trung phát hiện điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước. Ðặc biệt cần tạo lập môi trường thông tin thuận lợi để phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội, bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Ðảng. Trong đó phải quán triệt phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.

Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn hoạt động phát tán thông tin xấu độc chống phá Ðảng, Nhà nước trên không gian mạng đòi hỏi chúng ta phải vừa đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, vừa tổ chức hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phát huy thế mạnh, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Ðảng, phản bác mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ màu sắc nào. Ðiều cốt lõi là làm cho tư tưởng, lý luận của Ðảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Ðại tá Tráng A Tủa

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Bình luận

Tin khác