Trả lời kiến nghị cử tri

09:46 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 3244 In bài viết
Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị: Mức vốn đầu tư hàng năm tỉnh phân bổ cho các xã để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thấp (xã Huổi Só, năm 2015 là 870 triệu, năm 2016 là 751 triệu), không đủ làm đường bê tông phục vụ đi lại, giao thương buôn bán của nhân dân trong xã. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương nâng mức phân bổ vốn đầu tư hàng năm xây dựng nông thôn mới đạt 2 tỷ/xã/năm.

UBND tỉnh trả lời:

- Số vốn đầu tư xây dưng chương trình nông thôn mới của 1 huyện năm 2015 và 2016 đã được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2015, Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 6/4/2016. Trên cơ sở tổng nguồn kế hoạch vốn hàng năm được Trung ương phân bổ, UBND tỉnh giao tổng số vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã, thành phố tiêu đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định hiện hành; căn cứ số vốn của tỉnh giao, UBND huyện Tủa Chùa tiếp tục phân bổ cho các xã trên địa bàn huyện; kế hoạch vốn năm 2015 và năm 2016 phân bổ cho xã Huổi Só đã phù hợp với tiêu chí phân bổ giai đoạn 2014 - 2016.

- Về việc kiến nghị nâng mức hỗ trợ hàng năm xây dựng nông thôn mới đạt 2 tỷ đồng/xã/năm: Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến thông báo cho giai đoạn năm 2017 - 2020 thì xã loại 1 được phân bổ 8.161 triệu đồng (bình quân 2.040,25 triệu đồng/xã/năm); xã loại 2 được phân bổ 6.529 triệu đồng (bình quân 1.632 triệu đồng/xã/năm); như vậy, xã Huổi só thuộc xã loại 2, dự kiến được phân bổ kế hoạch vốn từ năm 2017 - 2020 là 1.632 triệu đồng/xã/năm. Vì vậy, UBND huyện Tủa Chùa cần chỉ đạo các xã lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135 và các nguồn vốn khác để đầu tư các dự án cấp bách trên địa bàn xã, để sớm đạt tiêu chí nông thôn mới đã đề ra; UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng vốn đầu tư cho tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời, huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, để ưu tiên thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác