Trả lời kiến nghị cử tri

09:56 - Thứ Tư, 07/06/2017 Lượt xem: 1725 In bài viết
ĐBP - Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được trả lời của các sở, ngành, UBND các huyện.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp báo cáo, trả lời các ý kiến, kiến nghị như sau:

- Cử tri xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ kiến nghị: Thời gian qua thực hiện chính sách hỗ trợ con giống, thiết bị máy móc trong Chương trình 30a, Chương trình 135 trên địa bàn xã có nhiều bất cập, chưa sát với tình hình thực tế, hiệu quả không cao, trong đó: Việc hỗ trợ máy tuốt lúa không phù hợp vì người dân vùng cao chủ yếu canh tác trên nương; việc cung ứng con giống (trâu, bò, dê) từ các địa phương khác về nên không phù hợp khí hậu, dễ dịch bệnh. Trong thời gian tới để thực hiện tốt và có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành xem xét nghiên cứu hình thức hỗ trợ phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) trả lời: Văn bản số 178/SLĐTBXH-TBLS&BTXH ngày 14/2/2017 của Sở LĐ-TB&XH).

Chính sách hỗ trợ sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a và các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trong giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016 còn nhiều bất cập, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định dàn trải ở nhiều văn bản khác nhau, một số nội dung và định mức hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phù hợp, thiếu nhất quán về quy trình thực hiện; năng lực quản lý, tổ chức thực hiện của cấp xã trong vai trò chủ đầu tư còn hạn chế (một số huyện chưa quyết liệt trong việc phân cấp làm chủ đầu tư cho cấp xã thực hiện các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Chương trình 30a); hình thức hỗ trợ máy nông cụ (máy tuốt lúa, máy nghiền ngô, sắn…) không phù hợp vì người dân vùng cao chủ yếu là canh tác trên nương, quy mô sản xuất nhỏ; việc cung ứng con giống (trâu, bò, dê) từ các địa phương khác về nên một số không phù hợp khí hậu, dễ dịch bệnh.

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện Văn bản số 157/UBND-KGVX ngày 17/1/2017 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tham mưu đề xuất giải pháp, quy trình thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020, Sở LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 trong đó tập trung:

+ Thống nhất cơ chế tổ chức thực hiện các tiểu hợp phần dự án trong Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 về mức hỗ trợ/đối tượng, nội dung hỗ trợ, định mức kinh tế kỹ thuật; quy trình thủ tục hành chính trong việc lập thẩm định, thanh quyết toán dự án theo hướng đơn giản, dễ áp dụng và hiệu quả.

+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương, không gây ô nhiễm môi trường; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo;

+ Nội dung chính sách hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân do cộng đồng xây dựng dự án, đề xuất hỗ trợ và tự tổ chức thực hiện, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án;

+ Xác định rõ trách nhiệm cấp xã làm chủ đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững; cấp huyện hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, giám sát các xã triển khai thực hiện.

Sau khi được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế đề xuất trên và tăng cường công tác giám sát thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác