Công tác tuyên giáo phải góp phần thống nhất nhận thức về việc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”

08:43 - Thứ Sáu, 04/08/2017 Lượt xem: 1989 In bài viết
ĐBP - Ngày 1/8/1930 là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đó là một mốc son đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của công tác tuyên giáo - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo cả nước nói chung, kể từ khi thành lập từ năm 1963 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh, phát triển và là một lực lượng quan trọng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong những năm qua, hệ thống Tuyên giáo trong toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động. Việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng với nội dung ngày càng đa dạng, sâu sắc, có sức thuyết phục và lan tỏa hơn. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở truyền bá, phổ biến mà đã đi sâu phân tích, khẳng định rõ những nguyên lý cơ bản và bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; định hướng rõ những vấn đề cần nhận thức lại cho đúng đắn, những vấn đề cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng, như: Nghị quyết Đại hội Đảng XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Hiến pháp năm 2013; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên trao giải cho các thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện do huyện Điện Biên tổ chức năm 2017. Ảnh: C.T.V

Đội ngũ báo cáo viên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; hiện nay, trong toàn tỉnh có 5 báo cáo viên cấp Trung ương, 45 báo cáo viên cấp tỉnh, 352 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, gần 3.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ đưa tin, mà còn đi sâu phân tích nhiều chiều, định hướng tư tưởng đúng đắn, dự báo những thuận lợi, khó khăn, giúp các cấp, các ngành tìm ra giải pháp đưa chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin về bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin đối với Đảng; cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thù địch, những đối tượng cơ hội chính trị.

Trong quá trình hoạt động, công tác tuyên giáo luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bám sát thực tiễn phát triển của đất nước và địa phương góp phần giáo dục, động viên, rèn luyện, nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển nhân tố con người xã hội chủ nghĩa. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng tình đoàn kết của 19 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời coi trọng việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên anh hùng đang hằng ngày đổi mới vươn lên ngang tầm thời đại, quyết tâm xây dựng Điện Biên giàu đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo đã tham mưu với cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế trên địa bàn tỉnh.

Đi đôi với việc tôn vinh mọi mặt đời sống của tỉnh, công tác tuyên giáo còn làm tốt việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh với những mặt trái, tiêu cực của đời sống xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên giáo đã góp phần làm thất bại mưu đồ của các đối tượng đòi đa nguyên, đa đảng đối lập; giúp dư luận có cái nhìn đúng đắn về một số đối tượng muốn “đảo cờ” thay đổi chế độ. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã vạch trần được bản chất, ý đồ xấu xa của những người đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, bán rẻ lương tâm cho các thế lực thù địch để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng chống phá Đảng và Nhà nước, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Hàng năm, ngành tuyên giáo trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương xây dựng hàng trăm đề án, văn bản trình Thường trực, ban thường vụ; giúp ban thường vụ sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở biên soạn, biên tập hàng trăm đầu tài liệu, hàng nghìn bản tin tổng hợp phục vụ tuyên truyền. Đồng thời tham gia ý kiến, thẩm định hàng trăm văn bản, đề án liên quan đến công tác tuyên giáo. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa (XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới 14/14 đảng bộ trực thuộc. Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy giáo dục lý luận chính trị cho hàng nghìn lượt giảng viên kiêm chức và giảng viên chuyên trách. Các hoạt động tuyên giáo thực sự là một liều thuốc tinh thần giúp tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, trước sự cám dỗ của đồng tiền, của lối sống buông thả; giúp họ không rơi vào tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị, luôn tự trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để là người cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Cán bộ tuyên giáo cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thường xuyên theo sát diễn biến và tham gia tích cực vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên giáo phải tập trung trí tuệ, huy động được sức mạnh, lực lượng của toàn ngành; đồng thời, phối hợp một cách đồng bộ, có hiệu quả và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên giáo phải luôn chủ động, kiên định, kiên trì làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền ra những quyết định phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, không để phát sinh những “điểm nóng”, phức tạp. Đồng thời, tăng cường định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh; tiếp tục động viên các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức và các nhà khoa học có bài viết, bài nói sâu về những vấn đề cốt lõi trong đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tăng cường tính khoa học, tính thuyết phục, chủ động, kiên quyết phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường việc quản lý chặt chẽ thông tin trên các loại hình báo chí, mạng xã hội và blog cá nhân; đấu tranh kiên quyết, xử lý kịp thời những thông tin bịa đặt, vu cáo, cường điệu; đồng thời, khuyến khích, biểu dương, nhân rộng những thông tin đúng sự thật, có tinh thần phê phán, xây dựng.

            Nguyễn Đức Vượng

            Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Tin khác