Ðiện Biên Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân

10:32 - Thứ Sáu, 03/11/2017 Lượt xem: 4046 In bài viết

ĐBP - Trong sự nghiệp đổi mới, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn không ngừng được nâng cao nhờ chủ trương, chính sách ưu tiên của Ðảng, Nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy vậy, so với mặt bằng chung của tỉnh, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây còn hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu; các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới, tình hình buôn bán, vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy vẫn thường xuyên xảy ra. Trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá chế độ ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn ngày càng tinh vi…

Trước tình hình đó, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Ðiện Biên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác biên phòng, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển các dự án kinh tế - quốc phòng khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Ðiện Biên đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ đồn, trạm biên phòng. Nhiều cán bộ của BÐBP được địa phương tín nhiệm bầu vào HÐND và cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được địa phương và nhân dân đánh giá cao, các đơn vị BÐBP còn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị BÐBP đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. BÐBP tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phê duyệt các dự án đầu tư, phối hợp với các sở, ban, ngành ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quốc phòng - an ninh. Các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng mở các lớp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về khuyến nông, giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ðồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Nâng bước em tới trường”...

Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã tập trung xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ðặc biệt, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình nhiệm vụ, trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng ủy Bộ tư lệnh BÐBP và các văn bản hướng dẫn liên quan của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh nắm vững quan điểm của Ðảng về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với BÐBP trong việc làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt Ðảng ủy, Bộ chỉ huy BÐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong BÐBP.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Ðó cũng là động lực để BÐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lê Xuân Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh)
Bình luận

Tin khác