Tinh giản biên chế

“Tiếp lửa” cho những quyết tâm

01:59 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 3127 In bài viết
ĐBP - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trên địa bàn tỉnh ta có nhiều chuyển biến, song chưa thực sự khả quan. Trong 3 năm (2015 - 2017) tỷ lệ tinh giản vô cùng khiêm tốn, số công chức, viên chức cắt giảm chỉ đạt 3,1% so với năm 2015…

Theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt, xác định tỷ lệ tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong từng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo đến năm 2021 tinh giản biên chế toàn tỉnh tối thiểu 10% so với biên chế đã giao năm 2015. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện tinh giản cho thấy, số lượng viên chức mới chỉ giảm được 682 người so với tổng 22.848 biên chế viên chức đã giao năm 2015 (đạt 2,98%). Việc tinh giản biên chế đối với công chức có khả quan hơn về tỷ lệ so với tổng biên chế công chức giao năm 2015 khi đạt 3,22%, song trên thực tế về số lượng cũng mới chỉ giảm được 75 người. Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa đạt kế hoạch tinh giản biên chế theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Thậm chí có cơ quan, đơn vị đến nay không thực hiện được tinh giản biên chế; các trường hợp tinh giản biên chế chủ yếu là đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, trong khi mục tiêu tinh giản biên chế để đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những người dôi dư, yếu về năng lực, phẩm chất thì chưa thực hiện được.


Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2021, huyện Tủa Chùa tinh giản được 168 biên chế, đạt 10,05% so với tổng biên chế đã giao năm 2015. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" thị trấn Tủa Chùa chứng thực hồ sơ cho nhân dân. 

Lý giải vấn đề này, ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng: Nguyên nhân khách quan được xác định là từ hệ thống thể chế về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng bộ. Song về phía chủ quan, nguyên nhân được xác định chủ yếu do các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế không sát thực tiễn, phương pháp thực hiện chưa rõ, còn chung chung nên hiệu quả thấp. Người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế tại đơn vị mình, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện.

Huyện Tủa Chùa thực hiện tinh giản biên chế theo đề án địa phương đã xây dựng nhưng trong 2 năm (2015 - 2016) chỉ mới tinh giản được 3 người (2 công chức, 1 viên chức). Và đến năm 2017 tinh giản được 59 người. Với mục tiêu đặt ra đến hết năm 2021 tinh giản được 168 biên chế, đạt 10,05% so với tổng số biên chế đã giao năm 2015. Phân tích, đánh giá thẳng thắn việc thực hiện tinh giản biên chế theo đề án, huyện xác định số lượng tinh giản biên chế thời gian qua chưa hợp lý giữa các loại hình. Đây cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện tinh giản gặp khó khăn. Khắc phục tình trạng này, để đảm bảo hợp lý giữa các loại hình biên chế tinh giản, vừa qua huyện Tủa Chùa đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ điều chỉnh số lượng, loại hình biên chế thực hiện tinh giản. Vẫn với tổng biên chế được giao năm 2015 là 1.671 người không thay đổi, giữ nguyên tỷ lệ tinh giản bằng 10,05% so với biên chế giao năm 2015; song huyện có sự điều chỉnh giữa các loại hình, để tỷ lệ tinh giản hành chính đạt 9,17% (10 người), tinh giản sự nghiệp 10% (128 người) và tinh giản cấp xã 10,63% (30 người) đảm bảo sự hợp lý, tính khả thi trong việc thực hiện.

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 39, Kết luận số 17 - KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện từ nay đến hết năm 2021, trung tuần tháng 11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã ký ban hành Chỉ thị thực hiện Kết luận số 17 – KL/TW của Bộ Chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện dừng việc giao bổ sung biên chế, thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế toàn tỉnh so với số biên chế đã giao năm 2015. Từ năm 2018, mỗi cơ quan, đơn vị giảm bình quân mỗi năm 2,5% biên chế đã giao. Tăng cường rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình sắp xếp không được tăng thêm đầu mối và biên chế; nghiên cứu sáp nhập các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành có từ 3 biên chế trở xuống hoặc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chỉ thị cũng nêu rõ, đối với lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông công lập, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết thành lập trường mới, lớp mới thì Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao. Tổ chức sắp xếp, rà soát lại hệ thống y tế tuyến cơ sở, chấm dứt tình trạng chồng lấn, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ do có nhiều đơn vị y tế cùng đóng trên một địa bàn dân cư.

Quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và tinh thần Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII liên quan đến Nghị quyết số 18 - NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19- TQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, vừa qua Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã ký quyết định ban hành công văn về việc tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện từ ngày 15/12/2017. Công văn nêu rõ, tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện (kể cả trường hợp đã có chủ trương nhưng chưa thực hiện quy trình); trường hợp cơ quan, đơn vị có từ 10 biên chế trở lên chưa có cấp phó thì có thể bổ sung 1 cấp phó; đối với cơ quan, đơn vị đang khuyết cấp trưởng thì giao nhiệm vụ phụ trách cho cấp phó, chỉ kiện toàn khi thật sự cần thiết. Điều này thể hiện quyết tâm cao của Tỉnh ủy trong việc thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết. Vì mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: Tú Trinh
Bình luận

Tin khác