Trả lời kiến nghị cử tri

08:41 - Thứ Tư, 09/05/2018 Lượt xem: 2046 In bài viết
Cử tri xã Nà Tòng (huyện Tuần Giáo) kiến nghị: Thời gian vừa qua, do kinh phí được cấp muộn nên việc chi trả một số khoản trợ cấp xã hội có lúc chưa kịp thời, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Cụ thể, tại xã Nà Tòng, đối tượng hộ nghèo đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ tiền điện của quý IV/2016; sau Tết Nguyên đán năm 2017 mới chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tiền trợ cấp tháng 1, 2/2017. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời cấp kinh phí để chi trả trợ cấp xã hội cho người dân theo đúng quy định.

Trả lời: (Văn bản số 26/UBND-VP ngày 8/1/2018 của UBND huyện Tuần Giáo).

1. Về chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tiền trợ cấp tháng 1, 2/ 2017: Ngày 24/11/ 2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2016/QÐ-UBND quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016. Ðể tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 26/2016/QÐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại 6 nhóm đối với 2.653 đối tượng hưởng hàng tháng đang quản lý, sau đó điều chỉnh mức trợ cấp mới cho từng đối tượng. Sau khi hoàn thiện được danh sách, biểu mẫu UBND huyện ra Quyết định số 42/QÐ-UBND, ngày 19/01/2017 về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội, Quyết định số 103/QÐ-UBND, ngày 17/2/2017 về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ mai táng.

Do vậy đến ngày 20/2/2017 mới tổ chức chi trả cho các đối tượng bảo trợ  tháng 1 và 2/2017 cho các đối tượng bảo trợ trên địa bàn được.

2. Về hỗ trợ tiền điện quý IV/2016: Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý IV/2016 cấp muộn hơn quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC vì lý do như sau:

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách thuộc kinh phí chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia), được cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, do những thay đổi về đối tượng thụ hưởng dẫn đến việc thẩm định và bổ sung kinh phí thực hiện từ Trung ương đến địa phương muộn hơn quy định. Cụ thể, đến ngày 5/10/2017 UBND tỉnh mới cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 915/QÐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND tỉnh .

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn về thay đổi đối tượng thụ hưởng và Quyết định bổ sung kinh phí tại Quyết định số 915/QÐ-UBND ngày 5/10/2017 của UBND tỉnh. UBND huyện Tuần giáo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp phê duyệt lại danh sách các đối tượng thụ hưởng tại Quyết định số 1158/QÐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Tuần Giáo và cấp kinh phí bổ sung hỗ trợ tiền điện hộ nghèo quý III, IV/2016 cho UBND các xã, thị trấn Quyết định số 1246/QÐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện Tuần Giáo.

Hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức chi trả hỗ trợ tiền điện quý III, IV/2016 cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn và đã thực hiện xong.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác