Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng

08:33 - Thứ Năm, 11/10/2018 Lượt xem: 3314 In bài viết

ĐBP - Sự trách nhiệm, công tâm, khách quan trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Ðảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, xây dựng Ðảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.

 

Ðoàn kiểm tra cấp ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy thu thập tài liệu phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh tại Ðảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Minh Thùy

Tăng cường công tác KTGS của Ðảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 38 tổ chức đảng cấp dưới và 9 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS 145 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Ðảng đối với hơn 100 tổ chức đảng. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 57 tổ chức đảng cấp dưới và 71 đảng viên; thi hành kỷ luật 116 đảng viên. Cũng trong thời gian đó, UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 398 tổ chức đảng và 530 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 153 tổ chức đảng và 296 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Ðảng 1 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 216 đảng viên… Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên đã đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ðổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy định, quy trình về công tác KTGS phù hợp với quy định của Ðảng và thực tiễn của địa phương. UBKT Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy tham mưu, thực hiện chương trình KTGS của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy năm 2018; phân công các đồng chí ủy viên chuyên trách UBKT Tỉnh ủy và công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo dõi, giám sát địa bàn, lĩnh vực. Nhất là việc ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi, giám sát địa bàn, lĩnh vực của cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo số 101 - QÐ/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy ngày 30/3/2018 góp phần kịp thời nắm tình hình, phát hiện những khuyết điểm, sai phạm tại địa bàn, lĩnh vực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở.

Nói về vấn đề này, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Phân công các đồng chí ủy viên chuyên trách UBKT Tỉnh ủy và công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo dõi, giám sát địa bàn, lĩnh vực giúp việc theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy quản lý tại địa bàn, lĩnh vực được phân công. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc kiểm tra thực hiện quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng; chủ động thu thập, tập hợp, xử lý thông tin, tài liệu có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên kịp thời báo cáo đề xuất Thường trực UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định…

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy cũng tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận KTGS. Việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai Dự án Ðường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ thời gian qua đã thể hiện sự nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Nhờ sự tích cực đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra, đến nay Ban Thường vụ Thành ủy Ðiện Biên Phủ đã nỗ lực trong việc thực hiện Kết luận số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Như, UBND thành phố đã chấn chỉnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường rà soát, bổ sung quy chế hoạt động; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, tham mưu UBND thành phố thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường không đảm bảo không để thất thu nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Theo đánh giá của đồng chí Lò Văn Phương, Công tác KTGS của Ðảng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả, song chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Biểu hiện: chưa chủ động phát hiện, kiểm tra kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên ngay từ khi mới vi phạm nên số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước ở nhiều lĩnh vực chưa nghiêm; tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm xảy ra ở một số nơi chưa được kịp thời chấn chỉnh; tình trạng quan liêu tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được xử lý kịp thời… Chính vì vậy, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp tập trung KTGS cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội; doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành quy chế làm việc, công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ðồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Ðảng theo tinh thần Thông báo số 38 - TB/TW, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác KTGS của Ðảng đến năm 2020; tạo sự chuyển biến mạnh về công tác KTGS, kỷ luật Ðảng trong Ðảng bộ tỉnh với chủ trương xử lý nghiêm minh, đúng nội dung, tính chất, mức độ sai phạm với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, vùng trống.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác