Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng, khóa XII

14:05 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 10999 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/12, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng, khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự hội nghị có 120 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ; cấp ủy các chi, đảng bộ và các đoàn thể trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu đã quán triệt những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, như: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch...

Sau hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa tinh thần và nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn v.

Tin, ảnh: Phương Linh
Bình luận

Tin khác