Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ

15:37 - Thứ Sáu, 27/12/2019 Lượt xem: 9701 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nêu rõ, năm 2019, với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, theo đó toàn ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ và  đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng thể chế, chính sách, cải cách hành chính, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Hiện nay, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của bộ, ngành, địa phương, biên chế của các tổ chức cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội có tính đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,86% so với biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến các cấp huyện được giao năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (khối Chính phủ quản lý) so với năm 2015 tại 63/63 tỉnh, thành phố giảm 4,26%; tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Đặc biệt, từ năm 2015 đến 20/12/ 2019, cả nước đã tinh giản biên chế 50.574 người.

Trong năm 2019, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. Đến nay, 54/63 địa phương cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Cùng với đó, năm 2019 ngành đã thực hiệt tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trì, xây dựng Luật Thi đua khen thưởng, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành địa phương triển khai các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành Nội vụ trong trong năm 2020. Trong đó, đề ra 8 giải pháp chủ yếu, như: Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tiếp tục đẩy mạnh, rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2019. Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực mà ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất; đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục… 

Đối với Bộ Nội vụ, cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp lại các đơn vị đào tạo của Bộ theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc; tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu…

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận