Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới

18:00 - Thứ Sáu, 27/12/2019 Lượt xem: 8937 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, được tổ chức ngày 27/12. Các đồng chí: Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, các cơ quan khối Đảng tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; chủ động phối hợp, tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Tỉnh ủy theo quy chế làm việc. Các cơ quan trong khối đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động; tập trung triển khai quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo quy chế làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh.

Năm 2020, các cơ quan khối Đảng tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương, tăng cường phối hợp, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35- T/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định của Trung ương. Chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ ở các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh. Tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những vấn đề bức xúc mới nảy sinh, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công tác tham mưu; có giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Phối hợp trong công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, làm tốt việc thẩm định về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đảm bảo quy định.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận