SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Tự do trong thảo luận và phê bình

08:53 - Thứ Tư, 08/01/2020 Lượt xem: 8226 In bài viết

ĐBP - Thảo luận tự do trong tổ chức đảng là quyền không ai được ngăn cấm. Song tự do trong thảo luận, tranh luận phải trên tinh thần xây dựng Ðảng, vì lợi ích của công việc, lợi ích của Ðảng, của nhân dân. Tuyệt đối không được lợi dụng quyền tự do để tuyên truyền những tư tưởng chống lại Ðảng, chống lại chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gây chia rẽ bè phái trong Ðảng. Việc thảo luận tự do trong Ðảng không thể vô giới hạn. Giới hạn đó được quy định trong Cương lĩnh và Ðiều lệ Ðảng, xuất phát từ sự cần thiết phải hành động, đấu tranh, thực hiện những gì mà sau khi thảo luận tập thể, được những người tham gia thảo luận đã nhất trí trở thành nghị quyết, cương lĩnh và hành động chung.

Tự do trong thảo luận phải gắn với việc phê bình. Quyền phê bình đã trở thành một tiêu chuẩn của đảng viên được ghi trong Ðiều lệ Ðảng. Quyền đó vừa được xem như quyền hạn, vừa được xem là nghĩa vụ của đảng viên. Tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ Ðảng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng ngày càng tiến bộ hơn, biết phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, từ đó tăng cường đoàn kết nội bộ. Tự phê bình và phê bình là nhu cầu nội tại của tổ chức Ðảng và đảng viên. Song sử dụng nó phải đúng mục đích thì mới có tác dụng, hiệu quả cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khi thảo luận ở mỗi chi bộ thì mỗi đồng chí phải liên hệ đúng đắn Ðiều lệ Ðảng với công tác của chi bộ và của mình để góp ý đầy đủ ý kiến, phải thành khẩn tự phê bình tư tưởng và công tác của mình, sửa chữa những khuyết điểm để củng cố tốt chi bộ và để rèn luyện mình thành người đảng viên tốt. Ví dụ: Phần cương lĩnh nói chung về tính chất Ðảng thì phải liên hệ mình đã đứng thật vững trên lập trường giai cấp công nhân chưa? Mình đã thật sự gương mẫu trong mọi việc chưa? Phần nhiệm vụ của chi bộ thì phải liên hệ chi bộ đã thực hiện những nhiệm vụ ấy như thế nào? Có thiếu sót gì và cần sửa chữa như thế nào? Trong những hoạt động chính trị của mình trước kia và hiện nay, việc đúng và việc sai mình đã thật thà nói hết với Ðảng chưa hay còn giấu giếm phần nào”(3). Cuối cùng Bác tổng kết: “Nói tóm lại, phải lấy 10 nhiệm vụ của đảng viên mà đối chiếu một cách thật thà vớt tư tưởng và hành động của mình”(4). Trong Di chúc để lại cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Ðảng” (5).

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự do trong thảo luận và trong phê bình là những nguyên tắc cơ bản và nề nếp trong xây dựng Ðảng. Ðồng thời, có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chúng ta đang thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng theo tinh thần Chỉ thị số 35 -CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Mỗi cấp ủy Ðảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các văn kiện, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Tài liệu tham khảo:

(1, 2, 3, 4 )-Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXBCTQG, 2002, t.10, tr. 117 đến 119.

(5)-Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, năm 2007 tr. 58.

Bình luận

Tin khác