Thi đua yêu nước - động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển

08:52 - Thứ Tư, 23/09/2020 Lượt xem: 3842 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

ĐBP - Thực hiện lời phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Ðại hội Thi đua yêu nước (TÐYN) toàn quốc lần thứ IX: “Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã tổ chức, triển khai sâu rộng các phong trào TÐYN giai đoạn 2015 - 2020 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống - xã hội và đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nông dân tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Nông dân huyện Ðiện Biên ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp trong thu hoạch lúa đông xuân năm 2020. Ảnh: Nguyễn Hiền

Tỉnh ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các kế hoạch tổ chức phong trào TÐYN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và hàng năm. Các phong trào TÐYN đều xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, thời gian thực hiện, nội dung phong trào có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng thời điểm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã triển khai nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng, hoàn thiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai và hưởng ứng nhiều phong trào TÐYN bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tổ chức phát động, hưởng ứng và triển khai sâu rộng 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ðó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức tỉnh Ðiện Biên thực hiện văn hóa công sở”. Với quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hưởng ứng, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều gương người tốt, việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân là tấm gương điển hình tiên tiến trong hiến đất, hiến tài sản, hiến ngày công lao động và nhiều hoạt động thiết thực khác; đưa ra nhiều giải pháp sáng kiến trong quá trình tổ chức triển khai các phong trào TÐYN...

Các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động trên các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt… được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Ngay từ đầu giai đoạn và hàng năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thường xuyên với nội dung phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của tỉnh, chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng... Với nội dung phong phú, thiết thực, các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 5 năm vừa qua. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết 6,8%); tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng (tăng 1,78 lần so với năm 2015); GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) giai đoạn 2016 - 2020 dự ước đạt 13.877,4 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 270,52 nghìn tấn, lương thực bình quân đầu người năm 2020 đạt 441,8kg. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 48,14% (năm 2016) ước xuống còn 30,67% (năm 2020); bình quân giảm 3,49%/năm; riêng các huyện nghèo giảm bình quân 4,53%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Ðến nay toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển tỉnh Ðiện Biên.

Thi đua “Xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh”; thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII; tỉnh tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên. Từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng góp phần xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các giải pháp phát triển đảng viên, “xóa” bản chưa có đảng viên; chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo thực chất hơn.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân rộng và vận dụng sáng tạo trên các lĩnh vực. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong xây dựng hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội văn minh… có sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Phong trào thi đua “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng lãnh đạo của các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ cả ba khâu: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý, từng bước ngăn chặn các hành vi tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng cao.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các huyện thị xã, thành phố đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia…

Thông qua phong trào TÐYN, các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm (2016 - 2020), UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc cho 297 tập thể; danh hiệu “Ðơn vị Quyết thắng”, “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 3.154 tập thể; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 66 cá nhân và 7.189 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 8 bà mẹ; tặng và truy tặng huân, Huy chương Kháng chiến các hạng cho 56 cá nhân; Huân chương Ðộc lập hạng Ba cho 5 gia đình; Huân chương Ðộc lập hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 65 tập thể và cá nhân; tặng Bằng khen cho 284 tập thể và cá nhân; tặng thưởng Cờ Thi đua cho 43 tập thể…

Với khẩu hiệu “Ðoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới thi đua xây dựng tỉnh Ðiện Biên phát triển nhanh, bền vững”, giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh nền kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV đề ra. Tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”… Tổ chức các phong trào TÐYN gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương; nội dung phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm của đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò phối hợp của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức triển khai các phong trào TÐYN. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả phong trào thi đua nhằm phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

Bình luận

Tin khác