Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)

Giải pháp hiệu quả xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

08:27 - Thứ Ba, 13/10/2020 Lượt xem: 4396 In bài viết

Lò Văn Muôn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh

ĐBP - Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đạt những kết quả quan trọng. Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) là giải pháp hiệu quả xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Ðồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Thu Hằng

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp tình hình, điều kiện thực tế, tập trung vào các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng đề ra trong Nghị quyết, bao gồm: tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trước hết là cấp ủy viên; giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; Tỉnh ủy chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số tập thể, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xảy ra khiếu nại, tố cáo, bức xúc. Ðây cũng là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, thấy rõ ưu điểm để phát huy, hạn chế khuyết điểm để sửa chữa, điều chỉnh nhận thức, hành vi của bản thân. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương được thực hiện chặt chẽ, thực chất hơn. Bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4, việc kiểm điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên gắn với trách nhiệm từng tập thể, cá nhân; chống các biểu hiện hình thức, đối phó, làm qua loa. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đã chú trọng hơn việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh, góp ý và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; quan tâm nắm tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhất quán quan điểm nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cấp ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy ngày càng đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Mỗi đảng viên đều xây dựng bản cam kết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm hàng năm và cuối năm đảng viên tự kiểm điểm kết quả đăng ký để chi bộ góp ý, đánh giá, xếp loại. Nội dung thực hiện nghị quyết được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 850 tổ chức đảng, 1.252 đảng viên (tăng 132 tổ chức đảng và tăng 102 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); thực hiện giám sát đối với 305 tổ chức đảng và 686 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về thi hành Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng trong đó tập trung kiểm tra tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng, 440 đảng viên có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của từng tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục, xử lý những khuyết điểm đã vi phạm.

Thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ, đảng viên; trách nhiệm phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có phẩm chất, năng lực, cán bộ trẻ từng bước phát triển vững chắc, khẳng định trong thực tiễn công tác, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển 11 cán bộ để đào tạo và bố trí 90% bí thư cấp ủy huyện, 70% chủ tịch UBND huyện không là người địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QÐi/TU, ngày 18/10/2018 quy định rõ trách nhiệm phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Theo đó, cấp ủy viên cấp trên cơ sở dự sinh hoạt với các chi bộ ở địa phương, đơn vị phụ trách ít nhất 4 lần/năm; cấp ủy viên đảng bộ cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ phụ trách ít nhất 6 lần/năm. Thông qua các kỳ dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên vừa lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên vừa thông tin chủ trương, chính sách mới và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế trong sinh hoạt của chi bộ được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm Quy định 04 góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo thực hiện; chú trọng các giải pháp phát triển đảng viên, “xóa” bản chưa có đảng viên và đến nay, toàn tỉnh không còn bản chưa có đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với một số chức danh; thí điểm hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở huyện Ðiện Biên và TX. Mường Lay. Toàn tỉnh đã giảm 1 xã (sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng thuộc TP. Ðiện Biên Phủ); sắp xếp giảm số thôn, bản, tổ dân phố từ 1.813 còn 1.441 (tương đương giảm 20,5% tổng số thôn, bản, tổ dân phố). Thông qua sắp xếp lại tổ chức cơ quan khối Ðảng, đoàn thể tỉnh đã giảm 14 đầu mối cấp phòng; cơ quan chính quyền giảm 1 đầu mối cấp tỉnh, 6 đơn vị cấp phòng; các đơn vị sự nghiệp giảm 87 đầu mối. Từ năm 2015 đến hết năm 2020 dự kiến tinh giản biên chế toàn tỉnh là 2.980 người, đạt 10,24% tổng biên chế.

Với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với mọi mặt đời sống xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), xem đây là giải pháp cơ bản, hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Bình luận

Tin khác