Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

08:41 - Thứ Ba, 13/10/2020 Lượt xem: 5781 In bài viết

Ðại tá Ngô Quang Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

ĐBP - Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới quốc gia dài 455,573km giáp hai nước Lào và Trung Quốc, tỉnh Ðiện Biên giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP - AN) của Quân khu 2 và cả nước. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, dân số trên 57 vạn người thuộc 19 dân tộc, trong đó trên 80% là dân tộc thiểu số. Ðiện Biên vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của các dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; các thế lực phản động tuyên truyền thành lập “Nhà nước riêng”; hoạt động đạo trái pháp luật, di cư tự do, mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy... Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã đoàn kết, tập trung xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh diễu hành tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh và 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương

Với vai trò nòng cốt, LLVT tỉnh đã chủ trì phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) bằng nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thường xuyên bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Ðảng đối với nhiệm vụ QP - AN. Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 79 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về xây dựng KVPT. Ðồng thời, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, ban hành 67 văn bản về xây dựng và hoạt động của KVPT. Kết quả nổi bật là nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về xây dựng KVPT được nâng lên; các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” được xây dựng, củng cố. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng cao; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống QP - AN trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH  Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Một số thành phần quan trọng trong thế trận quân sự được đầu tư; bảo đảm tính lưỡng dụng của các dự án phát triển KT - XH gắn với củng cố tiềm lực QP - AN. 100% cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã, cụm tác chiến biên phòng đều bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Ðặc biệt năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh Ðiện Biên quy mô 1 bên 3 cấp. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng vận dụng lý luận với thực tiễn của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của LLVT và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường như: Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, ly khai, khủng bố... Ðối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc nhằm gây mất ổn định trên từng địa bàn. Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng làm nảy sinh những thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tình hình đó đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng KVPT vững chắc, có chiều sâu, tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, với những giải pháp cơ bản sau:

Một là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Ðây là nguyên tắc, nhân tố quyết định xây dựng KVPT đảm bảo mục tiêu, yêu cầu. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó xác định rõ 3 thành tố: “Xây dựng tiềm lực chính trị, văn hóa tinh thần là then chốt; tiềm lực kinh tế là trung tâm; tiềm lực quốc phòng - an ninh là trọng yếu”. Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế “Ðảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành làm tham mưu”, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả.

Hai là nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Ðây là biện pháp trực tiếp xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QP - AN làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương của Ðảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Cơ quan quân sự tham mưu kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp; quan tâm đổi mới nội dung giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên theo hướng khoa học, phù hợp tình hình mới. Triển khai đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến kiến thức QP - AN nhằm thống nhất quan điểm: “Xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc vừa mang tính cấp thiết, vừa lâu dài; là nền tảng, cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”.

Ba là đẩy mạnh kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP - AN, tạo nguồn lực vật chất xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Thực hiện phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực QP - AN ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch. Ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng theo hướng lưỡng dụng; quy hoạch kinh tế gắn với quy hoạch thế trận quân sự KVPT, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, biên giới; cơ quan quân sự cần chủ động tham mưu, tham gia thẩm định chặt chẽ các chương trình, dự án kinh tế. Tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình thiết yếu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần.

Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng, hoạt động của KVPT. Xây dựng LLVT có chất lượng tổng hợp, thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh. Chú trọng huấn luyện sát nhiệm vụ và địa bàn tác chiến; tổ chức, biên chế lực lượng, sắp xếp quân số phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có chiến tranh. Thực hiện tốt việc tuyển quân gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo Nghị định 77/2010/NÐ-CP của Chính phủ, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị LLVT tiếp tục phát huy chức năng “đội quân công tác”, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng trong KVPT nắm chắc tình hình thực tế, làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo để tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức triển khai xử lý thắng lợi các tình huống. Phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng tỉnh để chia sẻ thông tin, nắm chắc tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến QP - AN. Trên cơ sở đó, có kế hoạch, phương án ngăn ngừa các nguy cơ, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Quán triệt, nắm vững phương châm, tư tưởng, quan điểm của Ðảng về hoạt động đối ngoại quân sự, kết hợp chặt chẽ đối ngoại quân sự với công tác ngoại giao nhân dân; chủ động phát hiện nắm chắc tình hình từ xa, kịp thời tham mưu cho tỉnh phối hợp với nước bạn xử lý các vấn đề liên quan.

Bình luận

Tin khác