Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới

09:01 - Thứ Ba, 13/10/2020 Lượt xem: 3628 In bài viết

Nguyễn Ðức Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

ĐBP - Nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, nắm tình hình tư tưởng, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Ðảng bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ðồng chí Nguyễn Ðức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho đại diện Chuyên mục An ninh Ðiện Biên, Phòng Công tác Ðảng - Công tác chính trị (Công an tỉnh).  Ảnh: Sầm Phúc

Tỉnh ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác quán triệt, triển khai, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng được các cấp ủy đảng chỉ đạo sâu sát; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Ðảng được nâng lên. Nội dung, hình thức quán triệt, triển khai tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng nhiều tư liệu, hình ảnh minh họa, phát huy vai trò hình thức trực tuyến nhằm mở rộng thành phần tham gia học tập, nghiên cứu... góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Công tác thông tin lý luận, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã có những bước phát triển, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được chú trọng. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội thiết thực phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh nói chung và nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói riêng, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt dư luận xã hội. Công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận trong xã hội, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách và những vấn đề xã hội mang tính thời sự, bức xúc trên địa bàn tỉnh được chủ động, kịp thời và thường xuyên. Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội thời gian qua cơ bản đảm bảo yêu cầu về tính khách quan, trung thực, kịp thời và đầy đủ các luồng ý kiến dư luận xã hội; tập trung phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng ý kiến dư luận. Trên cơ sở đó đưa ra những dự báo, tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận; giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân trong tỉnh. Các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết, mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đã đóng góp vào việc hoạch định, điều chỉnh các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với cương lĩnh, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để xây dựng nền tảng đạo đức trong Ðảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; sớm phát hiện và giải quyết các vấn đề bức xúc, các điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ðể làm được điều đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng phải thực sự coi trọng công tác thông tin dư luận xã hội và có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề dư luận xã hội phản ánh. Sử dụng kết quả nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của dư luận xã hội để gây áp lực đối với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp cấp ủy tổng hợp, phân tích, định hướng dư luận xã hội. Chủ động phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và các đoàn thể để làm tốt công tác dư luận xã hội. Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại để cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những thông tin chính xác. Tổng hợp dư luận xã hội đúng và đủ, tránh cả hai xu hướng phiến diện hay tô hồng, cần phản ánh chính xác và kịp thời dư luận xã hội. Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền trên báo, đài đảm bảo tính định hướng tư tưởng, nhất là các vấn đề về thời sự, chính trị được dư luận quan tâm.

Bình luận

Tin khác