Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Ðảng

09:10 - Thứ Ba, 13/10/2020 Lượt xem: 3776 In bài viết

Lò Văn Phương

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

ĐBP - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Ðảng, trong nhiệm kỳ qua Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ KTGS. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS, kỷ luật trong Ðảng. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS trong Ðảng.

Công tác KTGS và kỷ luật của Ðảng được tăng cường, hiệu quả ngày càng nâng cao. Nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, công tác cán bộ, các chương trình, dự án. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên được KTGS tăng lên so với nhiệm kỳ trước, trong đó tăng cường giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp, đảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. 

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 45, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Minh Thùy

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 850 tổ chức đảng và 1.252 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 305 tổ chức đảng và 686 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng và 440 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 149 tổ chức đảng và 220 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 233 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 532 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Ðảng đối với 181 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, chi ngân sách Ðảng đối với 76 tổ chức đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 368 tổ chức đảng.

Việc tăng cường công tác KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng đã có tác dụng tích cực, hiệu quả trong xây dựng Ðảng của Ðảng bộ tỉnh. Qua KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; đồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Ðơn cử, qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã giúp cho các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chấn chỉnh việc thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung chủ, thực hiện đúng các quy định của Ðảng, Nhà nước về công tác cán bộ, quản lý chuyên môn, tài chính, đất đai. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Việc tuyên truyền, công tác KTGS của Ðảng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Nhất là việc công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác dụng giáo dục, răn đe được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phương hướng, nhiệm vụ công tác KTGS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn KTGS, thi hành kỷ luật Ðảng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 156-TB/TW, ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác KTGS của Ðảng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác KTGS. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung KTGS việc thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, như: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, việc thực hiện các chương trình, dự án. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng. Công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Gắn công tác KTGS với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ðảng, sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng của UBKT các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT đủ số lượng, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ kiểm tra. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác KTGS và kỷ luật Ðảng để kịp thời phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, rút kinh nghiệm qua thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ KTGS của Ðảng bộ tỉnh.

Bình luận

Tin khác