Đánh giá thi hành Điều lệ Đảng sát thực tiễn

08:53 - Thứ Ba, 10/11/2020 Lượt xem: 2595 In bài viết

Phần “Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” nêu trong dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” rất ngắn gọn, súc tích, hoàn toàn hợp lý và sát với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nên xem xét, bổ sung thêm một số nội dung để làm rõ vấn đề. 

Sát thực, rõ ràng

Đúng như trong phần “Đánh giá chung” đã khẳng định, nội dung các quy định của Điều lệ Đảng về đảng viên, về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức, về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và ở các cấp địa phương, về tổ chức cơ sở Đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, về khen thưởng và kỷ luật cơ bản phù hợp tình hình thực tế. Ngoài ra, những đánh giá về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và về tài chính của Đảng cũng sát thực, rõ ràng.

Như chúng ta đã biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trung ương đã sớm bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và địa phương đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng.

Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Có thể khẳng định, những nội dung quy định của Điều lệ Đảng hiện hành cơ bản phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tôi đồng tình với ý kiến trước mắt không cần điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Mong Đảng ta ngày càng lớn mạnh

Tuy nhiên, về nội dung “Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” nêu trong dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, tôi đề nghị bổ sung thêm riêng về phần “Đánh giá tổng quát” nội dung: “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”. Trong phần đánh giá về đảng viên, cần nêu thêm những tồn tại về công tác đảng viên tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, phường, thị trấn, như tình trạng đảng viên cư trú thường xuyên ở một nơi, nhưng vẫn sinh hoạt ở nơi khác là khá phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn; những khó khăn trong quản lý đảng viên đi làm ăn xa… Hoặc việc sinh hoạt Đảng của người đang công tác tại nơi cư trú vẫn có tình trạng qua loa, đại khái.

Bên cạnh đó, phần “Hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân”, có thể bổ sung thêm một số nội dung rất thực tế như: Một số cán bộ, đảng viên còn chưa chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, còn vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Việc kết nạp đảng viên mới hiện tại gặp nhiều khó khăn, do thanh niên ở nhiều vùng nông thôn còn quá ít, một số làm việc trong cơ quan nhà nước, một số tham gia nghĩa vụ quân sự, còn lại đa phần đi làm ăn xa...

Mặc dù trước mắt không nhất thiết phải điều chỉnh các quy định trong Điều lệ Đảng hiện hành, nhưng Trung ương cần định hướng làm sao để quản lý đảng viên chặt chẽ hơn, tránh tình trạng đảng viên còn sức khỏe, tập trung đi làm ăn kinh tế, không tham gia sinh hoạt; làm sao để đảng viên nghỉ hưu là phải chuyển sinh hoạt về nơi cư trú thường xuyên; siết chặt việc thực hiện quy định miễn sinh hoạt. Trung ương cũng nên có hướng dẫn chung thống nhất và cụ thể hơn về hình thức tham gia sinh hoạt Đảng đối với đảng viên công tác ở xa; nơi sinh hoạt Đảng của đảng viên làm việc trong các công ty, xí nghiệp khi chưa thành lập được chi bộ; việc xét chuyển sinh hoạt Đảng của sinh viên đã ra trường nhưng vẫn còn sinh hoạt Đảng tại trường và việc chuyển sinh hoạt Đảng của sinh viên ra trường nhưng chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng.

Thật sự vui mừng khi trong dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” cho biết, toàn Đảng đã có hơn 5.156.000 đảng viên; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực; tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo ngày càng tăng. Tin tưởng rằng, với một Điều lệ Đảng chặt chẽ, sát thực tiễn được toàn thể đội ngũ đảng viên gương mẫu, thực hiện nghiêm, Đảng ta sẽ ngày càng lớn mạnh.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác