Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12:00 - Thứ Ba, 13/10/2015 Lượt xem: 1249 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã cụ thể hóa Chỉ thị bằng Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 3/10/2011, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy bổ sung và đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình công tác hàng năm và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, học tập chuyên đề từ tỉnh đến cơ sở được chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Đối với cấp tỉnh và cấp huyện, nội dung Chỉ thị 03 và các chuyên đề học tập, làm theo được triển khai đến các đồng chí cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, được triển khai đến cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại cơ sở và quần chúng nhân dân ở địa phương. Tại các chi bộ, đoàn thể, cán bộ đoàn viên, hội viên được tổ chức thảo luận về chuyên đề, viết thu hoạch và đăng ký, lựa chọn những việc làm theo Bác. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương học tập các chuyên đề (theo hướng dẫn của Trung ương) và tiến hành bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã hình thành những nội dung chủ yếu về giá trị chuẩn mực đạo đức, thể hiện bằng việc xây dựng lý tưởng sống, tình yêu quê hương, đất nước; gương mẫu trong sinh hoạt; trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng, gần gũi nhân dân; thực hiện lối sống lành mạnh, nhân ái, giản dị.

Đồng chí Nguyễn Vân Chương, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao giải thưởng cho các tác giả đồng giải nhất cuộc thi viết điển hình tiên tiến, năm 2014.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn nội dung “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” làm nội dung cơ bản để chỉ đạo xuyên suốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung trọng tâm là nêu gương về tư tưởng chính trị, gương mẫu trong thực hành đạo đức, lối sống, tác phong; coi trọng tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTG, ngày 10/2/2012 về “Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên”. Hướng dẫn đã quy định một số nội dung cần tập trung rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với việc tự giác phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Kế hoạch kiểm tra của cấp ủy các cấp được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của nhiệm kỳ đại hội Đảng và hàng năm của cấp ủy. Các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện; gắn việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn và việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện nội dung “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” gắn với thực hiện chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Bên cạnh đó, chú trọng hơn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra và các quy định khác trong nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đúng vai trò quan trọng của thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường và điều kiện để thanh niên rèn luyện, thử thách, cống hiến, trưởng thành. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”... Coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện sai lệch, thiếu quan tâm, phương pháp làm việc hình thức, chạy theo bệnh thành tích, tâm lý ỷ lại, trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của cấp trên; chú trọng việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, tìm tòi cách thể hiện mới hấp dẫn, thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng để nhân rộng.r

Nguyễn Vân Chương

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận