Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tuần Giáo

08:53 - Thứ Sáu, 03/01/2020 Lượt xem: 12758 In bài viết

ĐBP - Tại huyện Tuần Giáo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Qua triển khai thực hiện, tạo được nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động từ cấp huyện tới cơ sở…

Cán bộ Hội LHPN huyện Tuần Giáo tuyên truyền, vận động hội viên bản Sảo, xã Quài Cang tích cực tham gia các phong trào thi đua. Ảnh: Hải Phong

Ðẩy mạnh phong trào học và làm theo Bác, Huyện ủy Tuần Giáo tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực: Nâng cao chất lượng trao đổi thông tin của Ðảng bộ với các cấp, các ngành, tạo những cuộc đối thoại hiệu quả thông qua việc đổi mới hình thức, thành phần giao ban tuần, giao ban định kỳ với các cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Ðảng, đổi mới việc giám sát hướng vào việc điều hành nhiệm vụ kinh tế xã hội, thực hiện pháp luật. Ðổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát thực tế cơ sở, nói đi đôi với làm. Học và làm theo Bác còn được Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Huyện ủy lựa chọn, tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý, khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện, được người dân quan tâm, tạo dư luận tốt và tiếp tục tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Qua theo dõi quá trình làm việc và kết quả nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức và đảng viên hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh là từ 50% trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 90% trở lên. Phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, thể hiện tính tích cực, gương mẫu, sáng tạo. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan thường xuyên tiếp xúc giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân chú trọng thực hiện cải cách hành chính, có thái độ ứng xử chuẩn mực, hạn chế gây phiền hà đối với doanh nghiệp và nhân dân...

Ðẩy mạnh việc học và làm theo Bác, Thường trực Hội Nông dân huyện Tuần Giáo sâu sát cơ sở, trực tiếp tuyên truyền và nắm tình hình nhân dân tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn. Năm 2019, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền cho trên 70.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Riêng Hội Nông dân huyện đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền 38 cuộc tới trên 1.900 hội viên, nông dân. Cùng với đó, Hội luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng. Với đội ngũ là Ban Chấp hành, là cán bộ Hội thì hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước và hội cấp trên bằng trình chiếu văn bản tài liệu, mở rộng phần lý luận. Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên ở các chi hội, bản chú trọng hình thức trình chiếu hình ảnh trực tiếp của các điển hình làm kinh tế giỏi, các mô hình kinh tế đã và đang thực hiện tại các xã, thị trấn trong huyện; cách tiếp cận thị trường; vấn đề chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng... từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác hội các cấp.

Từ cấp huyện, việc làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa rộng rãi tới cơ sở trong toàn huyện. Các chi, đảng bộ cơ sở có nhiều hình thức phong phú để vận động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phát động phong trào tiết kiệm kinh phí, văn phòng phẩm; phát huy hiệu quả ngày giờ công lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; có ý thức phê bình và tự phê bình, tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Các xã, thị trấn gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ: Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo; xây dựng chi đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông thôn mới… tạo nên nhiều chuyển biến tích cực. Tại Chi bộ bản Giáng, xã Quài Nưa việc học tập và làm theo Bác được triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là việc triển khai lồng ghép học tập và làm theo Bác với việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ngay trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Nhờ đó, nhiều nút thắt đã được tháo gỡ. Hiện tại, bản Giáng đã trở thành một trong những bản đi đầu của huyện trong huy động sức dân cho xây dựng nông thôn mới. Không chỉ cán bộ, đảng viên hăng hái thực hiện mà ngay chính nhân dân cũng tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất, góp tiền để làm đường, làm nhà văn hóa. Nhân dân trong bản đã đóng góp ngày công, cùng Nhà nước làm được 829m đường bê tông vào bản; hiến 680m2 đất, đóng góp 30 triệu đồng tiền thuê máy san, đắp mặt bằng làm nền nhà văn hóa bản… Ðối với địa bàn còn khó khăn, đây có thể xem là một thành tích lớn trong việc tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cùng chung sức của người dân bản Giáng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thói quen và ý thức tự giác của các cán bộ, đảng viên và người dân. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Hải Phong
Bình luận