Xây dựng nền tài chính minh bạch, hiệu quả

14:31 - Thứ Hai, 30/12/2019 Lượt xem: 7747 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ðảng bộ Sở Tài chính đã quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị 05 tới cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành phố Ðiện Biên Phủ hôm nay.

Ông Hà Quang Trung, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Ban Chấp hành Ðảng bộ Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt… Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðảng ủy tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, đảm bảo đúng điều lệ quy định. Trong sinh hoạt thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn. Qua đó mỗi đảng viên nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu gìn giữ và nâng cao đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trái với pháp luật, với truyền thống của ngành.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị nội dung có liên quan, đảm bảo thông tin phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HÐND và UBND tỉnh. Năm 2019 Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành ngân sách địa phương đảm bảo đúng chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính. Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương năm 2019; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; phân bổ dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019. Dự toán thu HÐND tỉnh quyết định gần 9.175,9 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm xấp xỉ 10.085,8 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 1.233,9 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 9.426 tỷ đồng.

Ông Hà Quang Trung, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2019.

Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp của Ðảng ủy, công tác quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn dù trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Sở tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ, tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ðảng và Nhà nước gắn với nhiệm vụ chi thường xuyên; quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019. Lãnh đạo công tác phân bổ dự toán dựa trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể. Cũng trong năm, Ðảng ủy Sở lãnh đạo thực hiện tốt lĩnh vực quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản Nhà nước, quản lý tài chính về đầu tư... Thông báo kế hoạch điều hành ngân sách sang Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng thời nhập dự toán chi ngân sách vào hệ thống Tabmits đảm bảo đủ vốn để Kho bạc thực hiện cấp phát, thanh toán theo quy định nhằm phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 quản lý qua ngân sách tỉnh gần 2.027,9 tỷ đồng. Ðối với công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đến trung tuần tháng 12/2019 đã nhận 165 hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành của các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Dự án đã được phê duyệt quyết toán: 132 dự án, công trình. Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt hơn 1.351,3 tỷ đồng. Tiết kiệm chi cho ngân sách Nhà nước gần 7,9 tỷ đồng. Số tiền thu hồi nộp ngân sách Nhà nước sau quyết toán hơn 2,3 tỷ đồng. Với nhiệm vụ cơ quan chuyên môn lĩnh vực tài chính, Sở đã tham gia ý kiến thẩm định một số báo cáo như: Báo cáo đề xuất về chủ trương đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 cho 200 dự án, công trình; phân kỳ đầu tư và thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án, công trình; tham gia điều chỉnh 18 dự án đầu tư theo Luật Ðầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp... Phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xử lý công trình có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án; tham gia các cơ chế, chính sách về tài chính trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, tham mưu đề xuất và kiến nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan trong công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư… nhằm đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả của dự án mang lại sau đầu tư.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ðảng ủy Sở Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực sức chiến đấu của Ðảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt, hoàn thành vượt mức dự toán thu chi ngân sách địa phương, quản lý tốt công tác tài chính - ngân sách trên các lĩnh vực... góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Gia Kiệt
Bình luận