Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

11:15 - Thứ Tư, 29/11/2017 Lượt xem: 1773 In bài viết

3. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

a. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế

- Người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp NNT có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, NNT có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b. Hồ sơ khai thuế TNDN, thời hạn kê khai, nộp thuế

Mẫu số 02/TNDN

Theo từng lần phát sinh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh chuyển nhượng bất động sản

Quyết toán thuế TNDN (đối với DN nộp thuế theo kê khai)

Mẫu số 03/TNDN

Năm/Giải thể

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. QT giải thể: 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể

Quyết toán thuế TNDN (đối với DN nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu) (2)

Mẫu số 04/TNDN          

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Khai thuế TNDN là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình DN; giải thể; chấm dứt hoạt động.

* Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

- DN có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi DN đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cục thuế hoặc chi cục thuế). Trường hợp DN có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại cục thuế hoặc chi cục thuế do cục trưởng cục thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

- DN không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. DN không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là DN không có chức năng kinh doanh bất động sản.

- Ðối với DN phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý theo quy định. DN phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản. Kết thúc năm tính thuế, DN làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập DN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

* Khai quyết toán thuế TNDN đối với DN khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu: DN, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN.

* Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Ðầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Ðầu tư, Luật Doanh nghiệp thì DN thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác