Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quy định mới về bán, cấp lẻ hóa đơn

08:54 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 3491 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa bàn đã xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước. Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bán, cấp hóa đơn lẻ đối với các hộ, cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh, hoặc không sử dụng hóa đơn quyển; loại hình kinh doanh có rủi ro cao.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn; nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; từng bước hiện đại hoá công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn. Tăng cường tính hiệu quả đối với công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn, góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các tổ chức, cá nhân khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan thuế cấp trên đối với cấp dưới và cơ quan thuế đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc sử dụng hoá đơn được bán lẻ, cấp lẻ. Việc áp dụng thống nhất quy trình trong toàn ngành sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ðồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan thuế đối với công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn. Ngày 16/4/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 829/QÐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn và Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 829/QÐ-TCT bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại điểm 15, điểm 16, mục I, phần II Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 747/QÐ-TCT ngày 20/4/2015 và bước 1, bước 2 khoản 3.4, Ðiểm 3, Mục II, Phần II Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QÐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Theo đó quy trình mới quy định chi tiết các bước công việc trong việc bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại cấp cục thuế, cấp chi cục thuế và chế độ thông tin, báo cáo gồm 6 bước cơ bản đó là:

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Công chức thuế tiếp nhận thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Ðiều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NÐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người được tổ chức không kinh doanh giao đi mua hóa đơn (gọi tắt là đi nhận hóa đơn); rà soát đối chiếu các thông tin, tài liệu trong hồ sơ với các chỉ tiêu tại Ðiều 4 và Ðiều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, đồng thời công chức thuế hướng dẫn người nhận hóa đơn kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định.

 Bước 2:  Ðóng dấu tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS (ứng dụng quản lý hồ sơ) ngay trong ngày đối với hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Lập tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, trình lãnh đạo cục/chi cục thuế phụ trách phê duyệt tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc.

Bước 4: Ngay khi được lãnh đạo cục/chi cục phê duyệt - hướng dẫn hộ, cá nhân lập chứng từ nộp thuế bằng giấy hoặc điện tử và nộp tiền thuế vào kho bạc Nhà nước.

Bước 5: Ngay khi nhận được chứng từ nộp tiền thuế, thực hiện đối chiếu chứng từ nộp thuế với tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp.

Bước 6: Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo, bộ phận tiếp nhận, phải chuyển cho bộ phận ấn chỉ toàn bộ hồ sơ kèm theo bản chụp tờ khai thuế, bản chụp tờ trình đề nghị bán, cấp hóa đơn lẻ và chứng từ nộp thuế bằng giấy của tổ chức không kinh doanh. Bộ phận ấn chỉ nhận hồ sơ và thực hiện cấp hóa đơn bán lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh ngay sau khi nhận hồ sơ và không thu tiền bán hóa đơn lẻ. Hướng dẫn người nhận hóa đơn lập đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn. Bộ phận ấn chỉ phải kiểm tra lại các thông tin do người nhận hóa đơn đã lập để đảm bảo khớp đúng cho tất cả các khâu…

Việc áp dụng thống nhất quy trình mới trong toàn ngành sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Ðồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan thuế đối với công tác quản lý bán, cấp lẻ hóa đơn.

TTHT
Bình luận
Back To Top