Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại huyện Mường Ảng

Chuyển biến tích cực

09:20 - Thứ Sáu, 01/09/2017 Lượt xem: 2313 In bài viết
ĐBP - Đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, cho biết: Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại Đảng bộ huyện. Huyện ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong kiểm điểm đã chú trọng nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm những sai phạm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện những sai trái, lệch lạc để có hình thức, biện pháp giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống. Sau kiểm điểm, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tập thể được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015. Kế hoạch khắc phục khuyết điểm đã đề cập đầy đủ các nội dung khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực; đề ra phương hướng giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu để triển khai thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Mường Ảng lãnh đạo tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ được quan tâm chú trọng và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài ra, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và các cấp ủy viên. Huyện ủy duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ họp theo quy định. Trong các kỳ họp luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2016 của Đảng bộ huyện Mường Ảng, có 30/48 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm 62,5%); 29,17% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 9,36%; đảng viên hoàn thành tốt chiếm 76,37%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 13,96%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,31%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý kỷ luật giảm 44,5% so với năm 2015.

Với những kết quả đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ huyện Mường Ảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã triển khai xong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Huyện ủy tổ chức 12 lớp với 91% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập... Trong thời gian tới, Huyện ủy Mường Ảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết, đấu tranh phòng chống suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết xử lý các TCCSĐ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, tiếp tay cho sai phạm...

Sơn Nam
Bình luận
Back To Top