Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài

08:32 - Thứ Sáu, 09/08/2019 Lượt xem: 1937 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Công văn số 6888/VPCP-V.I ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Ðại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và bầu cử Ðại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tăng cường gặp gỡ, đối thoại cùng người dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp. Ðồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, hạn chế, sơ hở yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

Tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.

UBND tỉnh giao Thanh Tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Hoàng Lâm (b/s)
Bình luận