Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh

15:56 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 1188 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tích cực được triển khai và đạt hiệu quả. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân , tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội thu được kết quả tích cực; hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường và đổi mới... Thông qua hoạt động của hệ thống MTTQ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến nhân dân; những phát sinh vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở kịp thời được giải quyết góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở còn chậm đổi mới; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc có mặt hiệu quả chưa cao; việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền có việc chưa kịp thời; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội có nơi còn hạn chế... Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong hệ thống chính trị chưa đầy đủ. Một số Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, có lúc, có nơi chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; năng lực tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ làm công tác mặt trận còn hạn chế. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác mặt trận, giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong đó, xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là bộ phận quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các lực lượng, các dân tộc; quan tâm chăm lo, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác mặt trận; định kỳ, các cấp ủy làm việc với Ủy ban MTTQ cùng cấp để nắm tình hình, kịp thời định huớng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đưa các mục tiêu, chương trình hoạt động về địa bàn dân cư và từng hộ gia đình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chính quyền các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp, ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật…

Phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, họp tác cùng phát triển…

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, kiện toàn tổ chức và công tác cán bộ trong hệ thống MMTQ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, tâm huyết, có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm với nhiệm vụ…

P.V (b/s)
Bình luận

Tin khác