Mường Ảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

08:44 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 6725 In bài viết
ĐBP - Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Ảng cho biết: Tổ chức tốt các hoạt động trong ngày hội đại đoàn kết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; là dịp để kiểm điểm, đánh giá lại các hoạt động sau một năm và biểu dương những điển hình, những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó Ủy ban MTTQ đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ. Ngày 17/8/2017, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho 64 cán bộ, công chức cơ quan MTTQ. Ðối tượng tham gia tập huấn được tìm hiểu những nội dung cơ bản trong công tác giám sát, phản biện xã hội; ý nghĩa của việc ban hành quy chế, quy định; mục đích, tính chất, chủ thể, đối tượng và phạm vi giám sát, phản biện xã hội… Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Ðồng thời, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện Mường Ảng cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân được triển khai sâu rộng, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp quan tâm phát huy vai trò già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc. Ðây là những “hạt nhân” quan trọng trong việc vận động con cháu, dòng họ và người dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh.

Ông Hoàng Văn Tiến, cho biết thêm: Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức và các tổ chức thành viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Ðồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng và các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Văn Thành Chương
Bình luận