Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trí

08:40 - Thứ Hai, 06/08/2018 Lượt xem: 5443 In bài viết

Hỏi: Trước đây tôi công tác trong ngành Bưu Ðiện có đóng BHXH theo chế độ tiền lương Nhà nước thời gian từ tháng 1/1981 đến tháng 12/2015, sau đó tôi chuyển sang đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2017. Khi nghỉ hưu lương của tôi được tính như thế nào? 

Phạm Văn Hùng 

Trả lời: Theo Khoản 3, Ðiều 20, Thông tư 59/2015/TT-BLÐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3 Ðiều 62 của Luật BHXH và Khoản 3, Ðiều 9 Nghị định số 115/2015/NÐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl (mức bình quân tiền lương) = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định)/Tổng số tháng đóng BHXH.

Trong đó:

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Căn cứ thực tế, trường hợp của ông Phạm Văn Hùng, quá trình công tác trong ngành Bưu điện của ông từ tháng 1/1981 đến tháng 12/2015 (420 tháng) đóng BHXH theo thang bảng lương Nhà nước quy định. Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2017 (24 tháng) đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Ðối chiếu với quy định nêu trên và quá trình tham gia BHXH của ông Hùng vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Cách tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của ông cụ thể như sau:

Mức bình quân tiền lương chung của 60 tháng tham gia đóng BHXH theo thang bảng lương Nhà nước quy định (từ 1/2011- 12/2015) là: 293.527.000 đồng: 60 tháng = 4.892.117 đồng.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 420 tháng x 4.892.117 đồng = 2.054.689.000 đồng.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (từ 1/2015 đến 12/2016) là: 158.850.000

Mức bình quân tiền lương chung để tính hưởng BHXH là (2.054.689.000 đồng + 158.850.000 đồng): (420 tháng + 24 tháng) = 4.985.448 đồng

Theo đó mức tiền lương hưu của ông được hưởng hàng tháng là:

4.985.448 đồng x 75% = 3.739.086 đồng

Như vậy, tiền lương của ông khi về nghỉ chế độ hưu trí hàng tháng là 3.739.086 đồng/tháng.

Nguyễn Thị Thu (BHXH tỉnh)
Bình luận