Trả lời ý kiến cử tri

09:02 - Thứ Tư, 25/09/2019 Lượt xem: 10196 In bài viết

ĐBP - Cử tri huyện Ðiện Biên kiến nghị: Ðề nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo  (GD&ÐT)sớm có hướng dẫn về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học và trung học cơ sở sau khi sáp nhập.

Bộ GD&ÐT trả lời tại Văn bản 3685/BGDÐT-QLCL ngày 22/8/2019

Ngày 22/8/2018, Bộ GD&ÐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDÐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Thông tư số 18/2018/TT-BGDÐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nhằm hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, ngày 26/10/2018, Bộ GD&ÐT đã ban hành Công văn số 4940/BGDÐT-QLCL về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019; ngày 28/12/2018, Bộ GD&ÐT đã ban hành Công văn số 5932/BGDÐT-QLCL về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (Bao gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).

Trong năm 2018, Bộ GD&ÐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ công tác công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông (giáo viên tiểu học và trung học cơ sở) của 63 sở GD&ÐT.

Như vậy, các quy định và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục đã có đủ đối với các loại hình trường. Trong đó, đối với loại hình trường được sáp nhập bởi trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện công tác công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư số 18/2018/TT- BGDÐT và Công văn số 5932/BGDÐT-QLCL.

T.K (b/s)
Bình luận