Sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

10:16 - Thứ Ba, 05/01/2021 Lượt xem: 1578 In bài viết

Thời gian tới, sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.

Tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh minh họa).

Đây là một trong những nội tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” (sau đây gọi tắt là Đề án) vừa Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của hệ thống trung tâm DVVL, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.

Mục tiêu cụ thể của Đề án chia thành hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đến năm 2025, 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (sau đây viết tắt là người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu.

80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công.

Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về BHTN giữa cơ quan lao động và cơ quan BHXH.

100% nhân sự thực hiện BHTN tại trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu; thống nhất quy trình thực hiện BHTN tại trung tâm DVVL; hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phân cấp, tự chủ cho các trung tâm DVVL; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 85%.

Trong giai đoạn đến năm 2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công; tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Thống nhất việc thực hiện BHTN tại các trung tâm DVVL có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng vùng, miền; thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách BHTN.

100% trung tâm DVVL được hiện đại hóa; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 90%.

Đề án cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trước hết, hoàn thiện các quy định của pháp luật về BHTN. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn BHTN với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và BHXH.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện BHTN bảo đảm tinh gọn, hiệu quả cũng như quy trình nghiệp vụ thực hiện BHTN.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện BHTN, đổi mới cơ chế tài chính về BHTN.

Tăng cường cơ sở vật chất cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện BHTN.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về BHTN, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHTN.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận