Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh

Chủ Nhật 6:14 09/07/2023

ĐBP - Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua huyện Mường Ảng luôn chú trọng củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. Nhờ đó, hệ thống chính quyền cấp xã, thị trấn nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

Cuộc họp giao ban 3 bên hàng tuần của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Búng Lao.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn, Ban chỉ đạo huyện đã kịp thời tham mưu với UBND huyện ban hành các kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định, phù hợp với thời điểm đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố chi bộ, mặt trận, các đoàn thể nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở. Các xã thực hiện đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ. HĐND cấp xã đã đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; nội dung các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực ở địa phương.

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ trong công tác theo quy chế phối hợp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cụ thể, triển khai những việc dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Bình chọn hộ nghèo; xây dựng quy ước, hương ước thôn bản văn hóa... Việc bầu chọn, bố trí đội ngũ trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ được tiến hành công khai, tôn trọng ý kiến của đảng viên, quần chúng nhân dân. Tại bộ phận “một cửa” của xã niêm yết công khai quy trình làm việc và mức lệ phí làm thủ tục, hồ sơ để người dân biết và thực hiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Thực hiện Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh, công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở hàng năm thực sự là một nội dung quan trọng thể hiện năng lực hoạt động, lãnh đạo điều hành của từng đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chính quyền các xã, thị trấn coi việc đánh giá, xếp loại hàng năm là động lực để thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện các chỉ tiêu. Kết quả đánh giá, xếp loại góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; đánh giá đúng thực chất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xã Búng Lao nhiều năm liền được xếp loại chính quyền cơ sở đạt loại tốt. Xác định con người là yếu tố then chốt trong xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, những năm qua xã đã quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Hiện nay, tổng số cán bộ công chức xã có 22 người, 100% đạt chuẩn về trình độ (từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ). Đồng thời, chú trọng công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong, nền nếp làm việc vì dân, trọng dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã thay nhau hàng ngày trực tại trụ sở UBND xã để tiếp dân, bảo đảm giải quyết công việc nhanh gọn, đúng quy định. Lãnh đạo xã gương mẫu thực hiện thời gian làm việc, trách nhiệm trong công việc, gần gũi dân; không có tình trạng quan liêu, gây khó dễ, cậy thế với dân. Vì thế cán bộ xã Búng Lao được dân tin tưởng, nghe theo, làm theo.