Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa cho quân và dân vùng biên giới, biển đảo

11:00 - Thứ Năm, 10/08/2023 Lượt xem: 4296 In bài viết

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2022” đã góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Chiều 9/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2028.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, trong 5 năm qua, hai cơ quan đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hoạt động văn hóa ở cơ sở tại khu vực biên giới, chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho quân dân biên giới. 

Đồng thời phối hợp thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về du lịch và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự biên giới quốc gia đối với hoạt động du lịch nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Tại địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất xây dựng chương trình hoạt động của các Tổ, Đội Tuyên truyền Văn hóa phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của địa phương, tuyên truyền thông tin cổ động về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của địa phương về các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, quan hệ đối ngoại hai bên biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng điểm sáng văn hóa trên biên giới.

Nhiều tỉnh, thành đã tổ chức thành công Liên hoan các Tổ Tuyên truyền Văn hóa (Đồn Biên phòng), qua đó đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tăng cường các hoạt động tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền đối ngoại qua các cửa khẩu, cảng biển; quảng bá các danh lam thắng cảnh, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng đã cùng với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, các ấn phẩm văn hóa xuất, nhập qua biên giới; cùng vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật, truyền bá văn hóa xấu độc vào địa bàn biên giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số những tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp trong triển khai các hoạt động giữa các đơn vị chức năng của hai cơ quan chưa thực hiện đồng bộ, chưa đảm bảo tính gắn kết, hệ thống và tính tiếp nối. Hoạt động phối hợp giữa Hai bên chưa thật sự đi vào chiều sâu, việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện phối hợp công tác giữa Hai cơ quan chưa được thường xuyên, một số nhiệm vụ được giao chưa được triển khai hoặc triển khai chậm so với kế hoạch đề ra. 

Ở địa phương, hoạt động phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố chưa đồng đều dẫn đến tình trạng triển khai thực hiện một số hoạt động phối hợp còn hạn chế.

Bên cạnh đó, kinh phí dành cho công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình nhìn chung còn thấp. Đặc biệt, các tỉnh miền núi do nguồn thu ngân sách hạn hẹp nên việc bố trí nguồn lực để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn hết sức khó khăn. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số rất khó khăn, gần như không có.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2028.  

Trong giai đoạn 2023 – 2028, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng các văn bản tham mưu cho Trung ương, Chính phủ chỉ đạo; văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực thi các chính sách pháp luật về công tác dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường trao đổi thông tin, số liệu thống kê về hoạt động du lịch qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức các ngày hội, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch theo vùng miền, khu vực và từng dân tộc; các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho các các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng thôn, bản người dân tộc thiểu số; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cơ sở kinh doanh du lịch tại các địa bàn vùng biên giới, hải đảo; tiếp tục hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống Trung tâm Văn hóa từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia...

Cùng với đó, xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền dạy và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, các nhóm cùng sở thích trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, các cơ sở giáo dục có đông học sinh là người dân tộc thiểu số...

Theo Dangcongsan
Bình luận

Tin khác

Back To Top