Chính trịXây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

08:39 - Thứ Hai, 07/03/2022 Lượt xem: 9709 In bài viết

ĐBP - Xác định việc tiếp tục đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được nâng lên, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao ý thức tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Từ năm 2017 đến nay đã tổ chức 13 lớp trung cấp chính trị với hơn 1.000 học viên tham dự; mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (bồi dưỡng đối tượng Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng…) cho hàng trăm lượt người tham gia.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo dõi, phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng để nắm bắt tình hình, kịp thời giúp đỡ các tổ chức cơ sở Đảng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng… Nhờ đó các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, xác định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các cơ sở đảng yếu kém được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo. So với năm 2017, Đảng bộ Khối đã thành lập mới 4 tổ chức đảng, nâng cấp 5 chi bộ cơ sở lên đảng bộ; bình quân mỗi năm kết nạp hơn 200 đảng viên.

Coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là nội dung xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện việc đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cấp ủy, của chi bộ, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có giải pháp phù hợp.

Ông Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bám sát các nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên, thể hiện rõ nét tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Nhiều cấp ủy cơ sở đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc phát huy tinh thần dân chủ thảo luận thống nhất từng vấn đề; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Khuyến khích đảng viên phát biểu, tham gia ý kiến, nêu rõ chính kiến của mình, tích cực thảo luận để đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế tạo không khí cởi mở chân thành, xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Ngoài sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định kỳ hàng quý, các cấp ủy đã tổ chức việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề sinh hoạt ở từng chi bộ bám sát thực tế, xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; xây dựng kế hoạch và khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top