Chính trịXây dựng Đảng

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng

08:12 - Thứ Hai, 04/04/2022 Lượt xem: 9487 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Chất lượng chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên được nâng lên rõ rệt. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện Tuần Giáo hiện có 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (23 đảng bộ, 35 chi bộ) với 4.883 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy Tuần Giáo đã ban hành quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, Ban Thường vụ (BTV), thường trực cấp ủy và cá nhân các cấp ủy viên. Đặc biệt, Huyện ủy đã lãnh đạo đổi mới cách thức ban hành các nghị quyết của cấp ủy, BTV cấp ủy; quá trình lãnh đạo thực hiện thường xuyên đánh giá, kiểm tra, đôn đốc làm rõ trách nhiệm trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đã có chuyển biến tích cực; cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng… HĐND, UBND huyện có nhiều đổi mới trong ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đến nay, BCH Đảng bộ huyện ban hành 11 nghị quyết chuyên đề. Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy Tuần Giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện xây dựng và ban hành chương trình hành động, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hộ nghèo giảm còn 49,72%; thu nhập bình quân đạt 28,2 triệu đồng/người/năm; thương mại, dịch vụ, du lịch, các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Những năm qua, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cụ thể hóa phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tập trung cải tiến, đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng ra nghị quyết, phát huy được trí tuệ tập thể, dân chủ trong Đảng và vai trò của các cơ quan tham mưu. Việc xây dựng các chỉ thị, nghị quyết... được Đảng bộ tỉnh thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, đúng, trúng và có tính khả thi cao trong thực tiễn. Năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 14 nghị quyết, 5 chỉ thị, 6 chương trình (2 chương trình hành động), 5 quy chế, 8 quy định, 26 kế hoạch và hàng trăm văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại, củng cố hệ thống chính trị, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh...  Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của chính quyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 12.473,69 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 10.329,4 tỷ đồng.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch, quy định thời gian làm việc với chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện chế độ giao ban, báo cáo theo tuần, tháng, quý... để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Cải tiến việc xây dựng, ban hành nghị quyết, văn bản theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, khắc phục tình trạng chồng chéo văn bản... Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, vị trí, tích cực, chủ động hơn trong hoạt động không “hành chính hóa” để gần dân, sát dân hơn. Đặc biệt, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong quá trình lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác dân vận theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top