Chính trịXây dựng Đảng

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

08:31 - Thứ Tư, 06/04/2022 Lượt xem: 10704 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với những giải pháp toàn diện, đồng bộ trong xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; trong đó tập trung vào phát triển đảng viên mới trong các chi, đảng bộ DNTN...

Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Đảng Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân.

Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 15/1.099 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng (chiếm 1,36%) với 201 đảng viên/15.508 công nhân (chiếm 1,3%). Năm 2021, toàn tỉnh thành lập thêm 4 tổ chức đảng trong DNTN. Các tổ chức đảng này đã chấp hành tốt các quy định, chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, cụ thể hóa thực hiện các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và ban hành quy chế làm việc, phối hợp giữa cấp ủy chi bộ với ban giám đốc, các đoàn thể; quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trung tuần tháng 9/2021, Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân trực thuộc Đảng bộ thị trấn Tuần Giáo (đây là chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của huyện Tuần Giáo). Ông Nguyễn Anh Việt, Phó Bí thư Chi bộ Công ty chia sẻ: “Sau khi thành lập, Chi bộ có 6 đảng viên. Thành lập chi bộ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của Công ty. Chi bộ sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo và tuyên truyền, vận động các thành viên trong doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, văn hóa, lối sống đến quần chúng, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ, đoàn viên thanh niên, qua đó giúp quần chúng nhận thức rõ hơn về lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Tuy nhiên, hiện công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNTN trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là DNTN chưa đạt yêu cầu đề ra. Số lượng tổ chức đảng được thành lập còn ít so với tổng số đơn vị hiện có. Chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức đảng chưa cao, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn mờ nhạt; nền nếp sinh hoạt chi bộ không đều, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế; chưa chú ý tạo nguồn kết nạp đảng viên...

Để tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả, thời gian tới tỉnh ta xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các DNTN với nhiều giải pháp cụ thể, nhằm xây dựng và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chủ doanh nghiệp về vai trò, nhiệm vụ, xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên là công nhân đang làm việc ở từng doanh nghiệp, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để chuyển sinh hoạt đảng về doanh nghiệp và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt trong các đơn vị kinh tế tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các DNTN.

Cùng với đó, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong việc phát triển, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện hoạt động của tổ chức đảng trong DNTN; kiện toàn tổ chức Đảng, các đoàn thể, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân. Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, có chính sách hỗ trợ tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tỉnh ta phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 10 tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các DNTN ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top