Chính trịXây dựng Đảng

Làm tốt vai trò tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

07:34 - Thứ Sáu, 14/10/2022 Lượt xem: 10809 In bài viết

ĐBP - Kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã và đang tiếp bước bằng sự năng động, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng bước xây dựng và phát triển tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo nghiên cứu tài liệu, tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở địa phương.

Những năm qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã bám sát các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy để đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Đặc biệt, khắc phục mọi khó khăn, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chương trình toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng đã được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thông báo, quyết định, cho chủ trương kiện toàn, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hàng trăm lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ngành tỉnh. Trong đó, thông báo, cho chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, hiệp y và bổ nhiệm 39 đồng chí; chỉ định bổ sung 15 ủy viên ban chấp hành; kiện toàn 1 phó chủ nhiệm, 3 ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Thông báo điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và chuyển đổi chức vụ công tác 64 đồng chí... Đặc biệt, tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành Đề án, quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chu đáo. 9 tháng đầu năm toàn tỉnh cử 51 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách đối với 263 cán bộ. Bên cạnh công tác cán bộ, ngành Tổ chức tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn năng lực chức danh, vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Với mục tiêu “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”, công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng kết nạp đảng viên luôn được ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng thực hiện; tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra những giải pháp trọng tâm, trọng điểm; tạo sự chuyển biến rõ nét, đội ngũ đảng viên không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến 20/9 toàn tỉnh đã kết nạp 1.168 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 43.946 đảng viên, với 628 tổ chức cơ sở đảng; xóa 4 bản chưa có chi bộ (toàn tỉnh hiện còn 33 thôn, bản chưa có chi bộ); có 870/1.445 trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên (chiếm 60,21%). Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chú trọng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đến 20/9 toàn tỉnh có 2.467 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội (đạt 92,4%).

Ngoài ra, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và thực hiện phương châm: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy cũng như từng cá nhân trong giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, công chức toàn ngành và các địa phương, đơn vị.

Có thể khẳng định, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh những năm qua đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của Đảng. Qua đó, đã góp phần đem lại những thành công mới trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top