Chính trịXây dựng Đảng

Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

08:43 - Thứ Ba, 17/01/2023 Lượt xem: 6592 In bài viết

Mùa A Sơn               

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

ĐBP - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có vai trò, sự đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Minh Thùy

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 7/5/2021 của Tỉnh ủy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân” được thực hiện kịp thời, có sức lan tỏa trong mọi cấp, ngành. Việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đã được triển khai thiết thực.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, định hướng việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan truyền thông đại chúng được nâng lên; công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm kiện toàn, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng cung cấp và định hướng thông tin. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh và quốc tế; đồng tình, ủng hộ và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Việc quản lý biên chế, giao biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế theo từng năm và giai đoạn 2022 - 2026 đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy định. Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

Tiếp tục lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn khối chính quyền đảm bảo kịp thời, thực hiện tinh giản đầu mối, biên chế theo quy định; thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tổ chức thành công thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở, ngành tỉnh đợt 1 năm 2022 và kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch; kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, cho ý kiến hiệp y khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý… theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; nhất là ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Trong năm 2022, kết nạp mới đảng viên tăng 30% so với năm 2021; thành lập 25 chi bộ thôn, bản, trạm y tế; 6 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Tập trung lãnh đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định. Triển khai, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng qua đó  giúp các cấp ủy khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện quyết liệt, đầy đủ, kịp thời và có nhiều đổi mới. Thông qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 - 2025; Chỉ thị số 20-CT/TU về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2022… Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động giám sát, khảo sát, lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh được niêm yết, công khai, kịp thời. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 25/4/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026 và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát những cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh…

Là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ngay sau thành lập, Ban Chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cho chủ trương xử lý các vụ việc, vụ án bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Đây cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của tỉnh... và tiến hành kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Dự báo tình hình thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong tỉnh, tình hình thời tiết, dịch bệnh tiếp tục sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; trong khi đó, tỉnh đang cần huy động nhiều nguồn lực để tập trung thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên...

Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, lường trước khó khăn, thách thức trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 16 mục tiêu chủ yếu. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2023 trên địa bàn tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nội dung bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình cải cách tư pháp năm 2023. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là đối với những vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra sai phạm.

Bình luận

Tin khác

Back To Top