Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu chia rẽ công an và quân đội

16:18 - Thứ Ba, 06/02/2024 Lượt xem: 1993 In bài viết

ĐBP - Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là thành phần trọng yếu của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, giữ vững sự đoàn kết giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân; đồng thời, nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu chia rẽ giữa hai lực lượng này là vấn đề quan trọng, thường xuyên.

Một trong những âm mưu, thủ đoạn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch là “phi chính trị hóa” LLVT, làm cho LLVT xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mất dần phương hướng chính trị, không xác định được mục tiêu chiến đấu, mục tiêu bảo vệ... Khi mà LLVT không còn là chỗ dựa thì ắt sẽ dẫn đến Đảng, chính quyền không còn được bảo vệ, mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành đất nước và chế độ sẽ sụp đổ.

Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” LLVT, thời gian qua, các thế lực thù địch giở chiêu bài nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Để thực hiện chiêu trò này, một mặt chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tán phát tài liệu, tung tin đồn nhảm, gán ghép, ngụy tạo hình ảnh để vu cáo, nói xấu cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân...

Đặc biệt chúng tập trung tuyên truyền luận điệu gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt, tình đoàn kết keo sơn của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nhằm gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an với mục đích gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội và Công an dần “suy thoái đạo đức, lối sống” tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hi vọng làm mất đi động lực, mục tiêu, lý tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Quan hệ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân là mối quan hệ mang bản chất cách mạng và kế thừa sâu sắc truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”. Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam là lực lược nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, trong công tác đấu tranh, bảo vệ an toàn, an ninh tổ quốc, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giữ vững chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hai lực lượng này đều có đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Hai lực lượng đã kịp thời, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; ban hành và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, qua các thời kỳ, mối quan hệ mật thiết giữa Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) luôn là mối quan hệ mang đậm bản chất cách mạng, kế thừa sâu sắc truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc, kết hợp với tinh thần gương mẫu, chủ động, đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của hai lực lượng, đã góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo môi trường chính trị ổn định để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; củng cố ngày càng vững chắc niềm tin của nhân dân đối với các lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn các LLVT tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và cơ sở vững mạnh toàn diện. Đồng thời, làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, công tác xây dựng cơ bản và đối ngoại quốc phòng, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển. Tiếp tục xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh cũng như LLVT tỉnh. Với nhiệm vụ nặng nề đặt ra, đồng chí Trần Quốc Cường mong muốn LLVT tỉnh Điện Biên phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị địa phương chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng ta cần tăng cường giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân là đòi hỏi tất yếu khách quan, xuất phát từ bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Quân đội và Công an phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau như hai cái cánh của một con chim trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và giữ gìn trật tự an ninh của Tổ quốc”...

Ngọc Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top