Dự kiến kiểm toán dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành trong năm 2024

14:41 - Thứ Ba, 12/09/2023 Lượt xem: 3282 In bài viết

Kiểm toán Nhà nước dự kiến trong năm 2024 sẽ lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án đầu tư xây dựng các đường vành đai; các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án cải tạo môi trường...

Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Kiến nghị xử lý gần 11 nghìn tỷ đồng

Tại Phiên họp, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ cho biết, Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2023 của KTNN bao gồm 129 nhiệm vụ kiểm toán, được tổ chức thành 166 Đoàn kiểm toán. Đến ngày 31/8/2023, KTNN đã tổ chức xét duyệt 127 KHKT, triển khai 114 Đoàn kiểm toán, trong đó 93 Đoàn kiểm toán đã kết thúc; hoàn thành và tổ chức xét duyệt 94 dự thảo báo cáo kiểm toán (BCKT) và đã phát hành chính thức 61 BCKT. 

Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ báo cáo tại phiên họp. 

Tổng hợp sơ bộ, KTNN đã kiến nghị 10.723 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị tăng thu NSNN 980 tỷ đồng, giảm chi NSNN 2.234 tỷ đồng; kiến nghị khác 7.409 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý. 

Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo điều tra 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 265 hồ sơ, BCKT và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.  

“Dự kiến KTNN sẽ hoàn thành 100% KHKT năm 2023 theo đúng tiến độ đã đề ra, trong đó nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm cuối năm là kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương năm 2022, trên cơ sở đó kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội đầu năm 2024” - ông Doãn Anh Thơ nhấn mạnh.

Theo báo cáo, tổng hợp sơ bộ kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 theo báo cáo của các đơn vị đến ngày 31/8/2023 là 48.227 tỷ đồng/71.605 tỷ đồng đạt 67,4%, KTNN đang phối hợp với các đơn vị để kiểm tra xác nhận (cùng kỳ năm trước 56,3%); đã thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới cơ chế chính sách là 19/270 văn bản; 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện. Số liệu chưa thực hiện kiến nghị còn lại đang được KTNN tiếp tục đôn đốc các đơn vị kiểm toán thực hiện và tổng hợp báo cáo. 

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15, KTNN đã thực hiện công khai danh sách các đơn vị chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của KTNN; đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách khảo sát với một số bộ ngành, địa phương và tổ chức phiên giải trình về thực hiện kiến nghị của KTNN niên độ 2021 trở về trước.

Kiểm toán các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia 

Về kế hoạch kiểm toán năm 2024, ông Doãn Anh Thơ cho biết định hướng sẽ lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành NSNN; những vấn đề, lĩnh vực trọng yếu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bám sát, phục vụ tích cực các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cụ thể, về lĩnh vực ngân sách nhà nước, sẽ tập trung kiểm toán tại các cơ quan tài chính tổng hợp các cấp để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN và HĐND phê chuẩn quyết toán NSĐP. Đánh giá việc lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN, đặc biệt các vấn đề nêu tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội. 

KTNN cũng dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hiệu quả hiệu lực thực thi chính sách đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn, phục vụ cho hoạt động giám sát của Quốc hội, quản lý điều hành của Chính phủ. Ngoài các chủ đề kiểm toán toàn ngành, KTNN đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu lựa chọn các chủ đề kiểm toán năm 2024 gắn với chức năng quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, cơ quan trung ương, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, những vấn đề được quan tâm tại địa phương, phục vụ HĐND giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương phù hợp với phạm vi đối tượng kiểm toán, đơn vị kiểm toán theo phân công, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. 

Trong năm 2024, KTNN tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động và đa dạng hóa các chủ đề kiểm toán, trong đó lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm về quản lý, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá công tác bảo vệ môi trường.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án, ông Doãn Anh Thơ cho biết, lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án đầu tư xây dựng các đường vành đai; các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng; các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án cải tạo môi trường...

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN sẽ lựa chọn một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước kết hợp với việc đánh giá công tác thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh… trong đó có các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như xăng dầu, khoáng sản.

“Với định hướng trên, dự kiến KHKT năm 2024 của KTNN bao gồm 123 nhiệm vụ kiểm toán so với 129 nhiệm vụ theo KHKT năm 2023” - ông Doãn Anh Thơ báo cáo. 

Trong đó, ngoài nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 và trình ý kiến về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2023, KHKT năm 2024 như sau: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách 10 bộ, cơ quan trung ương, đơn vị và báo cáo quyết toán của 34 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán NSĐP tại 61 địa phương, trong đó kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP của 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 08 nhiệm vụ kiểm toán hoạt động và 25 nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề; 21 nhiệm vụ kiểm toán dự án đầu tư; 13 nhiệm vụ kiểm toán lĩnh vực tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng; 11 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng; 06 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh, tài chính Đảng./.

Theo Dangcongsan
Bình luận

Tin khác

Back To Top