Kịp thời thay thế văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng

08:50 - Thứ Hai, 01/04/2024 Lượt xem: 3211 In bài viết

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 257/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm (tháng 1-2024), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024).

Theo đó, năm 2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện đăng tải toàn văn nội dung luật và các văn bản quy định chi tiết trên cổng/trang thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; biên soạn tài liệu phổ biến luật và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia; tổ chức tuyên truyền luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp khác.

Tháng 4-2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật thuộc thẩm quyền ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy định chi tiết dưới luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật theo danh mục và tiến độ quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường thứ năm (do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường rà soát các nội dung quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Các tổ chức tín dụng từ ngày 1-7-2024:

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định khác có liên quan của luật.

Bộ Tài chính rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính của ngân hàng chính sách và các quy định khác có liên quan của luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định khác có liên quan của luật.

Bộ Tư pháp rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định khác có liên quan của luật.

Đối với các văn bản đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành: Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cập nhật nội dung đã được rà soát phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đối với các văn bản chưa có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành; các bộ, ngành chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Về thời gian hoàn thành, thực hiện rà soát, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản, bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top