Tự soi, tự sửa xây dựng Đảng vững mạnh

14:16 - Thứ Sáu, 03/02/2023 Lượt xem: 38202 In bài viết

ĐBP - Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh đang được triển khai sâu rộng trong các tổ chức đảng. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên có cách làm cụ thể, tự soi, tự sửa hoàn thiện mình để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kể từ khi thành lập, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Thành quả cách mạng do Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được là rất to lớn nhưng trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng cũng bộc lộ hạn chế, yếu kém. Đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ… làm suy yếu sức mạnh của Đảng. Muốn Đảng mạnh thì mỗi đảng viên phải mạnh; phải đánh giá thẳng thắn, nhìn nhận đúng hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa làm cho Đảng thật sự vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Bác và trước yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta xác định phải coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn; tiến hành củng cố, chỉnh đốn, làm cho Đảng vững mạnh về mọi mặt. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định những điều đảng viên không được làm… đã và đang thực hiện thời gian qua được coi là giải pháp đột phá để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch. Những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương, coi thường pháp luật, tham nhũng, tiêu cực... phải xử lý nghiêm minh, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã kỷ luật khiển trách đối với 8 tổ chức đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kỷ luật 799 đảng viên bằng nhiều hình thức, đặc biệt đã khai trừ 134 đảng viên. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ...

Đảng không che giấu khuyết điểm, không sợ phê bình, Đảng phải nhận khuyết điểm mà tự sửa chữa để tiến bộ, để dạy bảo cán bộ, đảng viên. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ và xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Việc tự soi, tự sửa không chỉ trong sinh hoạt chi bộ mà cả trong công tác hàng ngày, mỗi cán bộ đảng viên thực hiện chủ động, thường xuyên; khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, không tự giác nhận khuyết điểm đối với nhiệm vụ được giao.

Đảng ta là một đảng cầm quyền, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng phải nâng cao chất lượng đảng viên, gắn chặt với việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tỉnh hiện có 14 đảng bộ trực thuộc, hơn 2.600 chi bộ và trên 42.000 đảng viên; mỗi đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là một trong những mục tiêu chủ yếu của công tác xây dựng Đảng năm 2023 đã được Đảng bộ tỉnh xác định.

Triển khai quyết liệt việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) xác định là giải pháp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đảng bộ tỉnh xác định tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là cách tốt nhất để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, sức mạnh của Đảng.

Gia Huy
Bình luận
Back To Top